Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

«ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ» ΣΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

http://www.aftodioikisi.gr/

Λύσεις σε προβλήματα των ΟΤΑ, που προέκυψαν με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», δίδονται μέσα από το νομοσχέδιο «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή

Μεταξύ αυτών, η αντιμετώπιση των αναγκών σε προσωπικό και μέσα για την άσκησης αρμοδιοτήτων που μεταφέρθηκαν από το υπουργείο υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην Περιφέρεια Αττικής, η συνέχιση της λειτουργίας δομών κοινωνικής προστασίας, η ίδρυση και η λειτουργία δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, η στελέχωση του γραφείου του περιφερειάρχη, η διευκόλυνση δημοτικών συμβούλων που εργάζονται ή κατοικούν σε νησιά για να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβούλιου, η μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η τμηματική εξόφληση υποχρεώσεων δήμων ή περιφερειών σε προμηθευτές τους και η δυνατότητα υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού να παραμένουν στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας τους,

Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

Μετάταξη προσωπικού σε Περιφέρεια Αττικής

«Το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις διευθύνσεις: α) Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής Δ9), β) Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10), γ) Κατασκευής Έργων Οδοποιίας (ΔΚΕΟ), δ) Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) και ε) Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ), καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετατάσσεται αυτοδικαίως από 1η Σεπτεμβρίου του 2011 στην Περιφέρεια Αττικής, με ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων και υπηρεσιών.

»Με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα.

»Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς το υπηρεσιακό του καθεστώς, το μεν μόνιμο από τις διατάξεις του ν. 3852/2010, καθώς και εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, το δε ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει».

Παράταση λειτουργίας παιδικών σταθμών μέχρι 31/12/2013

«Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και των βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ή μεταφέρθηκαν στους δήμους, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική τους πράξη. Εντός της ίδιας περιόδου είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού από δήμο μετά την κατάργηση του οικείου ΝΠΔΔ».

Δημιουργία θέσης ιδιαίτερου γραμματέα και διευθυντή γραφείου περιφερειάρχη

Με το νομοσχέδιο, διευκολύνεται το έργο του περιφερειάρχη αφενός με την πρόσληψη μετακλητού ιδιαίτερου γραμματέα αφετέρου με τη σύσταση θέσης διευθυντή του γραφείου του, χωρίς η κάλυψη των θέσεων αυτών να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της περιφέρειας.

Αντιμισθίες αιρετών

Επίσης, τίθεται διαβάθμιση ως προς το ποσό της προσαύξησης της αντιμισθίας των των δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων, που είχαν την ιδιότητα υπαλλήλου του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα και ήταν μικρότερη των αποδοχών της θέσης τους σε σχέση με τις αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείο. Έτσι,

«Αν η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων της παραγράφου 1 του άρθρου 93 είναι μικρότερη των, πάσης φύσεως, αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς ως εξής:

α) του δημάρχου μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, και

β) του αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου μέχρι το ύψος της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου, χωρίς να υπολογίζεται η προσαύξηση που τυχόν λαμβάνει ο δήμαρχος».

Άδειες δημοτικών συμβούλων-εργαζομένων σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα

Παρέχεται το δικαίωμα σε δημοτικούς συμβούλους που εργάζονται ή κατοικούν σε νησιά να απουσιάζουν από την εργασία τους για δύο ημέρες, ώστε να διευκολύνονται στη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβούλιου. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που αντιμετωπίζουν στη μετακίνησή τους.

Δυνατότητα παραμονής στους ΟΤΑ και μετά τα 60 έτη

Με την παράγραφο 5 του νομοσχεδίου παρέχεται και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού η δυνατότητα παραμονής στην υπηρεσία πέραν του 60ου έτους της ηλικίας τους, έως τρία επιπλέον έτη και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου του 65ου έτους ηλικίας τους.

«Ο υπάλληλος με αίτησή του, που υποβάλλεται έξι (6) μήνες πριν από τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, μπορεί να ζητήσει να παραμείνει στην υπηρεσία έως τρία (3) επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατ' ανώτατο όριο του 65ου έτους ηλικίας.

»Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης η αίτηση υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

»Δυνατότητα ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώματος έχουν και όσοι έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από 1ης Ιουνίου 2011».

Θέματα για μετανάστες

Να σημειωθεί ότι στο ίδιο νομοσχέδιο για την «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», στο πρώτο μέρος, ρυθμίζονται τα σχετικά ζητήματα που αφορούν στους μετανάστες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η μετάβαση από το σημερινό σύστημα (παραλαβή αιτήσεων από τους Δήμους και έκδοση των αδειών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) πρέπει να γίνει σταδιακά, αφού υπάρξει αντίστοιχη προετοιμασία, ώστε να μην παρουσιαστεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή έλλειμμα στην εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Δεν υπάρχουν σχόλια: