Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας την Τρίτη 5 Ιουνίου στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης

Την Τρίτη 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού καλεί στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την απαξίωση και εγκατάλειψη του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», στην είσοδο του Πάρκου από την Λ. Φυλής, στις 9 το πρωί. Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης" αποτελεί έναν χώρο πρασίνου μεγάλης σημασίας για τη Δυτική Αθήνα. Μια μοναδικής οικολογικής αξίας και ομορφιάς έκταση 1150 στρεμμάτων που περιλαμβάνει υδροβιότοπο όπου φιλοξενούνται περίπου 145 διαφορετικά είδη πτηνών. Το Πάρκο συγκεντρώνει κάθε εβδομάδα χιλιάδες επισκέπτες, στην πλειονότητα τους οικογένειες με παιδιά. 
Ο χώρος αυτός δεν θα υπήρχε σήμερα χωρίς τη φροντίδα και τη δράση της Αυτοδιοίκησης. Γιατί εδώ και 20 χρόνια οι Δήμοι και ο ΑΣΔΑ πραγματοποιούν με δικά τους χρήματα εργασίες στο Πάρκο για τη συντήρηση του πρασίνου και των υποδομών. 
Με μεγάλη ανησυχία όμως παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα να διαμορφώνεται και πάλι μια αρνητική κατάσταση στο Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης", μια εικόνα εγκατάλειψης που αδικεί τη Δυτική Αθήνα και τους κατοίκους της. Δεν θα επιτρέψουμε να οδηγηθεί στην απαξίωση και να απειληθεί με οικολογική καταστροφή το Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης". Διεκδικούμε την άμεση παραχώρηση κάθε αρμοδιότητας για τη διαχείριση του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" στον ΑΣΔΑ και τους όμορους με το Πάρκο Δήμους, με τους αντίστοιχους πόρους για τη συντήρηση και τη λειτουργία του.

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Όλα για τις αλλαγές σε αργία και έκπτωση αιρετών μέσω «Καλλικράτη 2»

 
Από το http://www.aftodioikisi.gr
Για την επιβολή διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης αιρετών των δήμων και των περιφερειών εξ' αιτίας καταδίκης (άρθρο 236 του N. 3852/2010) ενημερώνει το υπουργείο Εσωτερικών τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, με σχετικό έγγραφό του (ΑΔΑ: Β498Ν-ΡΧΜ) και αφορμή και τις τροποποιήσεις στον «Καλλικράτη 2» (Ν. 4071/ 2012 (Α΄85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ ΕΚ»).
I. Α. Με το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 4071/ 2012 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 ως εξής:
«1γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία. Το ίδιο ισχύει και για την αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, εφόσον κατά τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο δήμο, στην περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας».
Β. Με το άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 4071/ 2012 προστέθηκε εδάφιο στο τέλος κάθε μίας των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 το οποίο έχει ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης.»
ΙΙ. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, το υπουργείο ενημερώνει για τα ακόλουθα ζητήματα, σύμφωνα και με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους:
Α. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 236 παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 θέση σε κατάσταση αργίας δημοτικού ή περιφερειακού άρχοντα δεν συνιστά πειθαρχική ποινή αλλά αποτελεί διοικητικό μέτρο, το οποίο έχει θεσπισθεί για το δημόσιο συμφέρον (ΣτΕ 1421/ 2011, Γν. ΝΣΚ 410/2006).
Συγκεκριμένα, με το διοικητικό μέτρο της αργίας, που επιβάλλεται σε περίπτωση παραπομπής για κακούργημα με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση ή με την έκδοση καταδικαστικής απόφασης Ποινικού Δικαστηρίου, σε πρώτο βαθμό, για τα πλημμελήματα της παρ. 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/ 2010, τα αιρετά όργανα απομακρύνονται προσωρινά της ενεργού άσκησης των καθηκόντων τους, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως το διοικητικό μέτρο της αργίας. Έτσι, σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται το αδιάβλητο των ενεργειών της δημοτικής ή περιφερειακής αρχής (ΣτΕ 766/ 2006 και Γν. ΝΣΚ 456/2007). Ο ίδιος ο νομοθέτης στάθμισε την απαξία των περιοριστικώς αναφερομένων στο νόμο, πλημμελημάτων, και τη συνακόλουθη ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και διαφύλαξης του κύρους της αιρετής ηγεσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και επέλεξε το μέτρο της υποχρεωτικής αργίας, ως το πλέον πρόσφορο (ΣτΕ 27/ 2008).

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3852/ 2010που αναφέρονται στο διοικητικό μέτρο της αυτοδίκαιης έκπτωσης, και της παρ. 2, που αναφέρονται στο διοικητικό μέτρο της αργίας, δεν αντίκεινται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, αφού στην παρ. 4 αυτού προβλέπεται ρητώς η άσκηση εποπτείας του Κράτους στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και γίνεται αναφορά στα διοικητικά αυτά μέτρα για λόγους δημοσίου συμφέροντος (ΣτΕ 27/ 2008, 1844/ 2006 κ.ά.)
Επίσης, η τήρηση του προβλεπομένου από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 6, παρ. 1 ΚΔΚ/σίας (Ν. 2690/ 1999) τύπου της προηγούμενης ακρόασης δεν είναι επιβεβλημένη, αφού η κατά τις διατάξεις του άρθρου 236 του Ν. 3852/ 2010 απόφαση περί θέσεως σε αργία ή σε αυτοδίκαιη έκπτωση εκδίδεται επί τη βάσει του περιεχομένου ποινικής καταδικαστικής απόφασης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω εξέτασης της υπόθεσης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΣτΕ 2783/ 2006, 1120/2005, 4335/1996, 972/1994 κ.α) ή τον Ελεγκτή Νομιμότητας, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του (άρθρο 238, ν. 3852/ 2010).
Β. Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 236 του ν. 3852/ 2010:
Η έκπτωση επέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς προηγούμενη έρευνα ή κρίση του διοικητικού οργάνου, και αφορά στο υπόλοιπο της θητείας του αιρετού του δήμου ή της περιφέρειας, απαιτείται όμως πάντοτε η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Ελεγκτή Νομιμότητας (Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), η οποία καθορίζει τον χρόνο στον οποίο ανατρέχει η έκπτωση, από τον οποίο και παύει (στην περίπτωση της αργίας προσωρινά) η άσκηση των καθηκόντων του για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τέλους της θητείας αυτής. Για την επέλευση δε των αποτελεσμάτων αυτών είναι αδιάφορος ο χρόνος τέλεσης του αδικήματος ή ο χρόνος έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, εφόσον αυτή υπόκειται σε ένδικα μέσα, αφού κρίσιμος χρόνος για την έκπτωση είναι ο χρόνος που η καταδίκη κατέστη αμετάκλητη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 546, απρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΣτΕ 1120/ 2005, 2894/ 2001). Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η έκδοση διαπιστωτικής πράξης έκπτωσης από αξίωμα αιρετού του οποίου η θητεία δεν έχει αρχίσει ακόμα κατά το χρόνο στον οποίο ανατρέχει η έκπτωση, όταν δηλαδή η ποινική καταδίκη καταστεί αμετάκλητη πριν από την κατά τις σχετικές διατάξεις εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών που εκλέχθηκαν ή επανεκλέχθηκαν (ΣτΕ 1314/1983, Γν ΝΣΚ 467/2011).

Γ. Αναφορικά με το αδίκημα της «παράβασης καθήκοντος»:
Για τη θέση σε έκπτωση ή αργία αιρετού οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά το άρθρο 236 ν. 3852/ 2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 7 ν. 4071/ 2012, αρκεί να προκύπτει, εκ του καθόλου σκεπτικού της καταδικαστικής απόφασης και από τα πραγματικά περιστατικά που η απόφαση δέχεται, η επενεχθείσα στον δήμο ή την περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα οικονομική βλάβη, χωρίς να είναι αναγκαίο να προκύπτει και το ακριβές ύψος αυτής (Γν ΝΣΚ 456/ 2007).

Δ. Αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 236 του Ν. 3852/ 2010:
i. Κατά τη νομολογία (ΣτΕ 766/ 2006 κ.ά. την υπ' αριθμ. 262/ 2010 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) το διοικητικό μέτρο της θέσης σε αργία αιρετού δήμου επιβάλλεται σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης του ποινικού δικαστηρίου με την οποία καταδικάζεται ο αιρετός. Επομένως, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανεξαρτήτως το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος διαπράχθηκε σε προηγούμενη θητεία του ως άνω αιρετού οργάνου, οπότε ενδεχομένως αυτό κατείχε διαφορετικό αξίωμα, αλλά αρκεί το γεγονός ότι έχει επανεκλεγεί σε κάποιο από τα αξιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 236 του ν. 3852/2010 κατά το χρόνο επιβολής της αργίας (ΣτΕ 1844/ 2006). Αιρετός δημοτικός ή περιφερειακός άρχοντας, ο οποίος είχε τεθεί σε κατάσταση αργίας κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, λόγω καταδίκης αυτού με οριστική απόφαση πρωτοβάθμιου ποινικού δικαστηρίου, ο οποίος επανεκλέχθηκε, πρέπει να τεθεί εκ νέου σε αργία (Γν ΝΣΚ 341/ 2007).

ii. Όπως ειπώθηκε, η θέση σε αργία αποσκοπεί στην προσωρινή, για την προστασία των συμφερόντων του δήμου, απομάκρυνση του αιρετού οργάνου από την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του, εφόσον σε βάρος του υπάρχει παραπομπή ή δικαστική καταδίκη για διάπραξη ενός από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 236 ν. 3852/ 2010. Συνεπώς, ο Ελεγκτής Νομιμότητας (Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οφείλει να τον θέσει σε κατάσταση αργίας όχι μόνο στην περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης Ποινικού Δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό, για τα οικεία πλημμελήματα, αλλά, κατά μείζονα λόγο, και, αν δεν το έχει ήδη κάνει, στην περίπτωση καταδίκης του για τα αδικήματα αυτά με απόφαση δευτεροβάθμιου ποινικού δικαστηρίου και μέχρις ότου η απόφαση αυτή καταστεί αμετάκλητη (πρβλ. ΣτΕ 766/ 2006, 1120/2005, 972/1994, 3228/1982, 3801/1978).
iii. Τέλος, το διοικητικό μέτρο της θέσης σε αργία λαμβάνεται ακόμα και αν η εκτέλεση της οριστικής καταδικαστικής απόφασης έχει ανασταλεί συνεπεία άσκησης έφεσης κατά τα άρθρα 471 και 497, παρ. 1 και 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής έχει ανασταλεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 99- 104 του Ποινικού Κώδικα που αφορούν στην «υπό όρον αναστολή εκτελέσεως των ποινών (ΣτΕ 27/ 2008, 972/ 1994 κ.ά.).
Ε. Αναφορικά με την έκδοση αθωωτικής απόφασης και άρσης του διοικητικού μέτρου της αργίας:
Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος αιρετού από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρος του πράξης, καθόσον το διοικητικό μέτρο που του είχε επιβληθεί θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν.

Αγώνας για να μην καταρρεύσουν οι Δήμοι και να διασφαλιστούν ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών και οι θέσεις εργασίας


Ανακοίνωση της Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α
  
Από τις δραματικές επιπτώσεις  της εφαρμογής των μνημονίων και της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που ασκήθηκε από τις κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις των τελευταίων ετών  δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του μνημονίου, οι Δήμοι βρίσκονται σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο, με πολλές υπηρεσίες τους να υπολειτουργούν είτε λόγω έλλειψης προσωπικού είτε λόγω έλλειψης βασικών λειτουργικών ειδών.
Με την κρατική χρηματοδότηση να έχει μειωθεί συνολικά στο 60% περίπου, αλλά και με τα ίδια έσοδα των .Ο.Τ.Α. να έχουν περιοριστεί κατά πολύ, λόγω της μείωσης της αγοραστικής αξίας των εργαζομένων και του κλεισίματος καταστημάτων, οι Δήμοι αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν ακόμα και σε βασικές λειτουργικές τους ανάγκες                                                                                                                       
Η τραγική αυτή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι δεν ήρθε τυχαία, απορρέει από:
Α)Την χρεοκοπία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών των προηγούμενων χρόνων και των οδυνηρών συνεπειών της εφαρμογής των μνημονίων.
Β)Την εφαρμογή του «Καλλικράτη», που μεταφέροντας ευθύνες τους κράτους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με πρόχειρο σχεδιασμό και  χωρίς επιπλέον οικονομικούς πόρους και
Γ)Τις ευθύνες των ιδίων δημοτικών αρχών με την οικονομική κακοδιαχείριση τους, που λειτουργώντας όπως και η κεντρική εξουσία,  την συναγωνίστηκαν στην αδιαφάνεια, τη διαπλοκή και τη διαφθορά . Σπαταλώντας δε πολλές φορές το δημοτικό χρήμα σε ανούσιες δαπάνες που δεν είχαν κανένα κοινωνικό αντίκρισμα.
Αυτό το οικονομικό αδιέξοδο χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιηθεί ακόμα περισσότερο στο επόμενο διάστημα για την σύμπτυξη υπηρεσιών που θα επιφέρουν κατάργηση οργανικών θέσεων και απολύσεις εργαζομένων στο πλαίσιο μάλιστα και των 150.000 απολύσεων των δημόσιων υπαλλήλων που έχουν εξαγγείλει. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι προεκλογικά  το ΥΠ.Ε.Σ. ζήτησε με έγγραφό του, «εξαιρετικά επείγον», στοιχεία για το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στους Δήμους «… στα πλαίσια της καλής συνεργασίας με την τρόικα», ενώ αργότερα ζήτησε ακόμα και τις πρόσθετες αμοιβές του, όπως είναι οι «κουρεμένες» υπερωρίες.
Με τους Δημάρχους να πρωτοστατούν, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης, κυρίως στις υπηρεσίες καθαριότητας, να παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας, ενώ δρομολογούνται και οι διαδικασίες fast truck  για την ανάληψη της διαχείρισης απορριμμάτων από τα μεγάλα οικονομικά – εργολαβικά συμφέροντα. Μετακυλώντας φυσικά το υπέρογκο οικονομικό κόστος τους στις ήδη επιβαρυμένες πλάτες των δημοτών μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών.
Βλέπουμε επίσης με αφορμή  την οικονομική κρίση,  να επιχειρείται η απαξίωση και η κατάργηση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. Ο στόχος είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες να περάσουν σε ιδιωτικά χέρια.,  και αν γίνει αυτό τότε είναι σίγουρο πως θα επιβαρύνει ιδιαίτερα, τα οικονομικά αδύναμα φτωχά λαϊκά στρώματα.
Πρόθεση εξάλλου της πολιτικής των μνημονίων είναι να βάλει στο «χέρι» αρχικά τους υπερχρεωμένους Δήμους που δεν θα μπορέσουν να παρουσιάσουν αληθείς ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και θα προχωρήσουν στην αναγκαστική για τη λειτουργία τους δανειοδότηση, η οποία συνεπάγεται με αυτόματη ένταξη στον μηχανισμό στήριξης και σε εποπτεία. Γεγονός που θα κάνει τους δήμους να χάσουν την αυτονομία τους και ενώ θα συνεχίσουν να έχουν την διοικητική ευθύνη δεν θα μπορούν να χαράξουν την δική τους οικονομική και κοινωνική πολιτική, με αποτέλεσμα ο ελεγκτικός «μνημονιακός»  μηχανισμός να είναι αυτός που θα αποφασίζει για προσλήψεις (?), συγχωνεύσεις υπηρεσιών, απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις,  καθορισμό κοινωνικών παροχών και των εν γένει  οικονομικών δαπανών.
Η κατάσταση με ευθύνη της κεντρικής εξουσίας αλλά και με την συνενοχή των Δημοτικών Αρχών, έχει χτυπήσει ΚΟΚΚΙΝΟ και αρκετοί Δήμοι δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν, με αποτέλεσμα και οι υπηρεσίες προς τους πολίτες να μην παρέχονται και οι μισθοί των εργαζομένων να καταβάλλονται με καθυστέρηση ή και καθόλου όπως χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του Δήμου Έδεσσας και Περάματος.
Με δεδομένο ότι για την οικονομική κρίση δεν φταίνε οι εργαζόμενοι, η Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. εκτιμά ότι σε δύο ζητήματα πρέπει να στραφεί η προσοχή και η αγωνιστική παρέμβαση του συνδικαλιστικού κινήματος:
―Στην αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης των δήμων, που δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο των μνημονιακών πολιτικών , οι οποίες περιορίζουν  τις δημόσιες δαπάνες για τη συντήρηση των υποδομών των πόλεων, υποβαθμίζοντας παράλληλα και τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και
―Στην ανατροπή αυτής της πολιτικής, που συνοδεύεται με την απαγόρευση των προσλήψεων, που οδηγεί σε ένα κύμα εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων, συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών, χάνοντας έτσι τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα τους, ενώ  καθιστά ανασφαλή την εργασία μας.
Για τους λόγους αυτούς η Α.Σ.Κ. – Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους μέσα από τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις να αναλάβουν πρωτοβουλίες συντονισμού από τα κάτω για να αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα που σχετίζονται με την κανονική καταβολή της μισθοδοσίας σε όλους τους εργαζόμενους και στην αποτροπή κάθε προσπάθειας εκχώρησης υπηρεσιών και εργασιών σε Ιδιώτες, τόσο κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, που το πολιτικό τοπίο είναι ακόμα ρευστό, όσο και μετά από αυτήν.
Καλούμε τέλος την ΠΟΕ-ΟΤΑ να πάρει πρωτοβουλίες για να ξεπεραστούν τα οργανωτικά προβλήματα του κλάδου, να ενώσει όλους τους εργαζόμενους και να μπει μπροστά σε ουσιαστικές δυναμικές παρεμβάσεις  ώστε να αποτραπεί κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών των Δήμων που θα επιβαρύνουν  οικονομικά  τους δημότες και θα αποδειχτούν καταστροφικές  για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
                                                          

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ


Αγαπητοί δημότες,
Η απόπειρα εταιρείας κινητής τηλεφωνίας να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει κεραία στην ταράτσα οικοδομής επί της οδού Άργους στο Καματερό, ανακόπηκε μετά την άμεση αντίδραση της επιτροπής κατοίκων της περιοχής και τις σχετικές ενέργειες του Δήμου.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού έστειλε κατεπείγουσες επιστολές στον Περιφερειάρχη Αττικής και στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα, στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στην Πολεοδομία, στη ΔΕΗ και στη Vodafoneτονίζοντας:
Την έντονη ανησυχία που έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από την εκπεμπόμενη ακτινοβολία στην Δημόσια Υγεία, ανησυχία που συμμερίζεται και ο Δήμος.
Το γεγονός ότι το σημείο όπου σχεδιαζόταν να λειτουργήσει η κεραία κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και όχι μακριά από τα σχολεία και την Παιδική Χαρά της περιοχής.
Ότι για τα σχέδια λειτουργίας της κεραίας δεν ζητήθηκε η γνώμη της τοπικής κοινωνίας και βέβαια του Δήμου ως κατεξοχήν εκφραστή των κατοίκων της πόλης.
Ο Δήμος με τις επιστολές αυτές ζήτησε από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να μη δοθεί άδεια λειτουργίας, ή έγκριση μελέτης ή παροχή ηλεκτροδότησης στην εν λόγω κεραία κινητής τηλεφωνίας.
Σε συνέχεια με τις ενέργειες αυτές του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε ομόφωνα σχετικό ψήφισμα που πρότεινε η επιτροπή κατοίκων.
Σαν αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων των κατοίκων και των παρεμβάσεων του Δήμου, η εγκατάσταση της κεραίας δεν έγινε.
Πρόκειται για την πολλοστή φορά που ο Δήμος μας εμποδίζει την τοποθέτηση ή επιτυγχάνει την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας χωρίς νόμιμη άδεια.
Γιατί από την πρώτη στιγμή έχουμε ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι προτεραιότητα έχει η προστασία της Υγείας των δημοτών μας και δεν θα ανεχθούμε καμιά παρανομία για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.
Με βάση και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από όλα αυτά τα χρόνια αγώνων ενάντια στις παράνομες κεραίες κινητής τηλεφωνίας, δεν επαναπαυόμαστε αλλά καλούμε τους κατοίκους της περιοχής να συνεχίσουν να επαγρυπνούν και να ενημερώσουν άμεσα το Δήμο σε περίπτωση που θα αντιληφθούν νέα προσπάθεια για τοποθέτηση κεραίας ή υποσταθμού χωρίς άδεια.
Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια μου στους ενεργούς πολίτες του Δήμου μας που κινητοποιήθηκαν για το καλό και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
\
 
                     

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΗ

Από το tsiliadoros.blogspot.com
 
ΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ
Τα προβλήματα του ΠΑΟΚ, αυξάνονται και πληθύνονται και διαβρώνουν και τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Η πράσινη παράταξη στην ΠΕΔΑ, που ανέδειξε πρόεδρο τον δήμαρχο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, βρίσκεται κυριολεκτικά σε διάλυση. Ο δήμαρχος Αχαρνών, Σωτήρης Ντούρος, ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη του κ. Σαράντη δηλώνοντας δυσαρεστημένος για την υποστήριξη που παρείχε η πράσινη παράταξη στο σχέδιο του πρώην υπουργού προστασίας του πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη για την εγκατάσταση του Κέντρου Φύλαξης Μεταναστών στην Αμυγδαλέζα. Ο . Ντούρος εγκαλεί τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ, ( πρώην ΤΕΔΚΝΑ ), ότι για να είναι αρεστός στο κόμμα, ΠΑΣΟΚ, και τον κ. Χρυσοχοίδη πολλαπλασίασε τα προβλήματα στο Δήμο Αχαρνών. 
Παράλληλα, όλες οι παρατάξεις της ΠΕΔΑ εκφράζουν δημόσια τα παράπονά τους γιατί ο πρόεδρος Νίκος Σαράντης δεν συγκαλεί Δ.Σ και να θέσει ευθέως όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει για την Αττική...!!!

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο μας τον μήνα Ιούνιο


Τετάρτη 6
Θεατρικό Παιχνίδι
 “ Παίζοντας με τα συναισθήματα-στιγμιότυπα της ζωής μιας ομάδας » το παρουσιάζει η ομάδα του Β’ Κ.Α.Π.Η.
 « Η μάγισσα που έκλεψε τα όνειρα» είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των παιδιών του Εργαστηρίου Θεατρικού παιχνιδιού.
Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου», ώρα 19.00
Σάββατο 9 – Κυριακή 10
Βραδιά  μπαλέτου
«Αθώα χορευτικά βήματα»
Χορεύουν τα μικρά παιδιά του τμήματος μπαλέτου του ΟΠΑΠ Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού
Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου», ώρα 19.30
8 – 13 Ιουνίου
Έκθεση Εικαστικών τμημάτων Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού
Αίθουσα εκθέσεων Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου»
Εγκαίνια Τετάρτη  8 Ιουνίου,ώρα 7.00 μμ. Ώρες λειτουργίας  15.00 – 21.00
Τρίτη 19
Συναυλία  με την ευκαιρία της  Παγκόσμιας ημέρας  Μουσικής
''Electric Violin Show''Ο βιολονίστας Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης(alex)μαζί με την μουσική παραγωγό Κατερίνα Αγγελοπούλου(djk)και την Άννα Τσαπάρα στα φωνητικά θα μας παρουσιάσουν ένα ταξίδι στην electronica και electro house μουσική.
Θέατρο περιβαλλοντικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ώρα 21.00
Πέμπτη 21
Μουσική παράσταση με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας Μουσικής
« Μια φορά κι έναν καιρό στη χώρα της αλήθειας»
 από την παιδική χορωδία, το ορχηστρικό τμήμα και το τμήμα φλογέρας του οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού
Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου», ώρα 20.00 μμ
 Κυριακή 24 – Δευτέρα 25
 « Ο Τόπος μας και η Παράδοση»
Διήμερο αφιερωμένο στην Ελληνική παράδοση. Χοροί και τραγούδια από όλη την Ελλάδα με   τα τμήματα παραδοσιακών χορών του ΟΠΑΠΔΑΑΚ
Κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ»( ΑΤΤΑΛΟΣ, Δημ Κοιν. Καματερού), ώρα 20.30
Τετάρτη 27
«Τραγουδώντας …για το όνειρο»
Ετήσια συναυλία των μαθητών του Ωδείου Δημοτικής Κοινότητας Καματερού
Κινηματοθέατρο «Μελίνα», ώρα 20.00
 www.opadaak.gr

Τουλάχιστον 500 πολιτικούς και δημάρχους ψάχνει το ΣΔΟΕ για παράνομο πλουτισμό

Περισσότερα από 500 άτομα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται πολιτικοί και αιρετοί άρχοντες, έχει βάλει στο στόχαστρό του το ΣΔΟΕ, ελέγχοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία και ερευνά πληροφορίες και καταγγελίες για παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό.
Πρόκειται για μία έρευνα στα δίχτυα της οποίας έπεσε και η τέως βουλευτής και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Φεβρωνία Πατριανάκου, έγγραφα της συγκεκριμένης υπόθεσης δημοσίευσε και το iefimerida.gr.
Η είδηση θα περνούσε στα «ψιλά», ως αυτονόητη διαδικασία ενός ελεγκτικού μηχανισμού, εάν δεν αφορούσε σε πρώην υπουργούς, βουλευτές και αιρετούς ΟΤΑ, πόσο μάλλον όταν υψηλόβαθμο στέλεχος του Σώματος σημειώνει ότι τα πρώτα δείγματα αυτών των ελέγχων δείχνουν ότι υπάρχει «ψωμί»!
Η έρευνα εστιάζεται στον εξαντλητικό έλεγχο του πόθεν έσχες των εν λόγω προσώπων, αλλά και στην άρση του τραπεζικού τους απορρήτου, έτσι ώστε να περάσουν από «κόσκινο» οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί αλλά και οι κινήσεις τους στο επίμαχο χρονικό διάστημα. Αν και επί του παρόντος δεν έχει ζητηθεί η συνδρομή του ΚΕΠΥΟ, είναι πολύ πιθανόν να αναζητηθούν στοιχεία για το φορολογικό προφίλ των εμπλεκομένων προσώπων, έτσι ώστε η αντιστοιχία των περιουσιακών τους στοιχείων με τα δηλούμενα εισοδήματα, να είναι πληρέστερη.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα- που μπορεί να φέρει στον αφρό νέα... λαβράκια- δεν περιορίζεται εντός των τειχών της Αττικής, αλλά διεξάγεται σε όλη την Επικράτεια από όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σώματος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, στη πρόσφατη συνάντηση του με τον υπουργό Οικονομικών, ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ δεν έκρυψε τη δυσφορία του για την αποψίλωση του Σώματος από τα έμπειρα στελέχη, ζητώντας την ενίσχυση του ΣΔΟΕ έτσι ώστε να μπορέσει να σηκώσει το βάρος των ελέγχων που αναπτύσσονται σε πολλά επίπεδα.

 http://www.iefimerida.gr/

Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

ΣτΕ: Νέα Επιτροπή από σήμερα για τις προσλήψεις τους ΟΤΑ

 
Νέα προεκλογική περίοδος από το περασμένο Σάββατο για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου και νέα Επιτροπή του άρθρου 28, παρ. 4 του Ν. 2190/1994 (σ.σ: νόμου Πεπονή) στο Συμβουλίου της Επικρατείας από σήμερα για τις εξαιρέσεις στις προσλήψεις στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ. Η προηγούμενη Επιτροπή έπαψε να υπάρχει έπαψε να υπάρχει με την ορκωμοσία της υπηρεσιακής κυβέρνησης Πικραμμένου.
Το λέει άλλωστε καθαρά ο νόμος Πεπονή: η Επιτροπή υπάρχει και δημιουργείται την επομένη της προκήρυξης των εκλογών και διαλύεται με την ορκωμοσία της εκάστοτε, νέας κυβέρνησης (αποτελείται από έναν σύμβουλο Επικρατείας ως πρόεδρο και δύο παρέδρους ως εισηγητές· διορίζεται, δε, από τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας).
Όπως μαθαίνει η aftodioikisi.gr, εκατοντάδες είναι τα αιτήματα των δήμων της χώρας προς την αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να γίνουν εξαιρέσεις σε προσλήψεις στους ανταποδοτικούς τομείς, καθώς οι ανάγκες είναι μεγάλες σε ανταποδοτικούς τομείς, όπως, για παράδειγμα, η Καθαριότητα, η Πυρασφάλεια και οι βρεφικοί σταθμοί.

Για την επιστολή που έστειλε στη συγκεκριμένη Επιτροπή ο τέως υφυπουργός Εσωτερικών, ζητώντας εξαιρέσεις στις προσλήψεις στους δήμους, εδώ.

Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

ΥΠΕΣ: Εκλογές Low Budget και με την παλαιά απογραφή

 
Η προσπάθεια συμπίεσης του κόστους των εκλογών αλλά η επιβεβαίωση ότι θα γίνουν με την παλαιά απογραφή ήταν τα βασικά συμπεράσματα από την επίσκεψη* του πρωθυπουργού Π. Πικραμένου στο υπουργείο Εσωτερικών και τη σύσκεψη με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Στη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο υπουργοί Εσωτερικών Α. Μανιτάκης, Δικαιοσύνης Χρ. Γεραρής και Επικρατείας Α. Αργυρός αποφασίσθηκε η διακομματική επιτροπή να συνέλθει την ερχόμενη Τρίτη, ενώ τονίσθηκε ότι βασικός στόχος είναι η ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.
«Με χαρά διαπίστωσα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο, υπάρχει κάποιο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει:  Η οικονομική δαπάνη για τις νέες εκλογές, καθ' ότι έχουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο αλλεπάλληλες εκλογές. Θα κοιτάξουμε και θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση της συμπιέσεως του κόστους των εκλογών αυτών, σε συνεννόηση βέβαια και με τα πολιτικά κόμματα και με τη διακομματική επιτροπή», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Μανιτάκης: Θα ξοδέψουμε όσο λιγότερα χρήματα απαιτούνται
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις επιχορηγήσεις προς τα κόμματα, ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε ακόμα σε συζήτηση, θα τα εξετάσουμε όλα αυτά, περιμένουμε και τον οριστικό απολογισμό των δαπανών που είχαμε μέχρι τώρα. Θα δούμε τι καινούρια προβλήματα έχουμε, τι δαπάνες απαιτούνται και πόσα μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Πάντως, αυτό που θα κάνουμε είναι να ξοδέψουμε όσο λιγότερα χρήματα απαιτούνται, χωρίς φυσικά να στερήσουμε αυτή τη δίκαιη αποζημίωση για αυτούς που πράγματι θα ασχοληθούν με την εκλογική διαδικασία.»
Όσον αφορά το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την τελευταία απογραφή, ο κ. Μανιτάκης τόνισε: «Δεν έχουμε λάβει από την αρμόδια αρχή και εξ' όσων γνωρίζω, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποτελέσματα. Άρα, εκ των πραγμάτων, αντικειμενικά είναι αδύνατο να διενεργηθούν οι εκλογές - λόγω και των προθεσμιών που έχουμε -με την καινούρια απογραφή.»

 http://www.aftodioikisi.gr/kommata/19958

Συνεχίζεται η προμήθεια φθηνών αγροτικών προϊόντων στους δημότες των Αγίων Αναργύρων - Καματερού.


Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού συνεχίζει την προσπάθεια ανακούφισης των συμπολιτών μας με την προμήθεια φθηνών, αγροτικών προϊόντων χωρίς τη διαμεσολάβηση μεσαζόντων. Μετά την επιτυχημένη διανομή φθηνής πατάτας Νευροκοπίου (110 τόνοι) και ελαιόλαδου (30 τόνοι) ο Δήμος προχώρησε σε συνεννόηση με τους παραγωγούς για την προμήθεια στους δημότες μας τα εξής προϊόντα:  ρύζι, αλεύρι, μέλι και ελαιόλαδο.
Όσοι από τους δημότες ενδιαφέρονται, μπορούν να προμηθευτούν ρύζι (τύπου Καρολίνα, γλασέ, νυχάκι, κίτρινο) από τις Σέρρες στην τιμή των 5 ευρώ τα 5 κιλά, αλεύρι για όλες τις χρήσεις (Μύλοι Δάβρη) 5 ευρώ τα 10 κιλά, μέλι Επιδαύρου 6 ευρώ το κιλό (ανθέων) και 7,5 ευρώ το κιλό (θυμαρίσιο) και λάδι Ηλείας 13,5 ευρώ τα 5 λίτρα απευθείας από τους παραγωγούς, κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής παραγγελίας.
Οι παραγγελίες θα γίνονται τηλεφωνικά στα εξής τηλέφωνα:
-         213 2023600-601
-         213 2039947
Ημέρα και ώρα της παραλαβής και εξόφλησης της παραγγελίας σας στον προμηθευτή έχει οριστεί η  31η Μαΐου 2012 από τις 9.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο που είχε γίνει η διανομή πατάτας, δηλ. Ιφιγενείας και Γληνού (Καματερό).
 
Υπεύθυνοι : Καμαρινόπουλος Σωτήρης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης και Πότσης Ζήσης, Αντιδήμαρχος Πόλης Καματερού.

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Ξέχασε... η διοίκηση Σαράντη την υπογειοποίηση των δικτύων υψηλής τάσης της ΔΕΗ

Ένα μεγάλο θέμα που έχει ξεχαστεί από την σημερινή διοίκηση Σαράντη είναι και η υπογειοποίηση των δικτύων υψηλής τάσης της ΔΕΗ.
Αρκετοί δημότες αλλά και σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων κατά το παρελθόν έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα στα Μέσα Ενημέρωσης για τους πυλώνες που βρίσκονται στις αυλές των σχολείων και δίπλα από το κλειστό γυμναστήριο και το κολυμβητήριο και την επίκινδυνη ακτινοβολία που εκπέμπουν.
Η υπογειοποίηση που ζητά η δημοτική αρχή είναι μία αρχή αλλά όμως Έλληνες και ξένοι επιστήμονες επιμένουν ότι αν και στην υλοποίηση της υπογειοποίησης δεν τηρηθούν συγκεκριμένοι κανόνες τότε υπάρχει ο κίνδυνος η ακτινοβολία που εκπέμπεται να είναι μεγαλύτερη και από τις εναέριες γραμμές.
Επίσης σε δήμους όπως του Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας αλλά και δήμων της Θεσσαλονίκης η υπογειοποίηση έχει προχωρήσει που σημαίνει ότι η διοίκηση Σαράντη συνειδητά ξεχνά να λύσει το επίμαχο θέμα.
Επειδή το ζήτημα είναι σοβαρό, καλό είναι η διοίκηση του δήμου να προχωρήσει σε άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες για να βρεθεί η καλύτερη λύση που θα συμφέρει τους πολίτες και θα απομακρύνει τον θανατηφόρο κίνδυνο της ακτινοβολίας από τους κατοίκους του δήμου.

Εκδήλωση για τα 60 χρόνια της Ένωσης Κρητών Αγίων Αναργύρων

O Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού και η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνουν εκδήλωση τιμής στα 60 χρόνια του συλλόγου. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους χορούς πίσω από τα γεγονότα που σημάδεψαν το νησί . Το χορευτικό της Ένωσης Κρητών Αγίων Αναργύρων θα παρουσιάσει 26 χορούς από όλη την Κρήτη. Στη μουσική και το τραγούδι θα είναι τα Νοτικά Νάκλια, ένα νεοϊδρυθέν μουσικό σχήμα για να αποδώσει πιστά τη μουσική παράδοση όλης της Κρήτης.
Στην αφήγηση των κειμένων ο Σήφης Μανταδάκης και η Ιωάννα Κολτσίδα.
Το Σάββατο 19 Μαϊου στο Θέατρο του Πάρκου Α. Τρίτση (είσοδος από Εργατικές Πολυκατοικίες Λ. Δημοκρατίας). Ώρα 8:00 μ.μ. Είσοδος ελεύθερη.

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 
Την ώρα που η τρόικα αναμένει να σχηματιστεί κυβέρνηση στη χώρα, προειδοποιώντας με όλους τους τρόπους για... χρεοκοπία της χώρας, εάν δεν εφαρμοστεί το μνημόνιο και οι μεταρρυθμίσεις (οικονομικές και διοικητικές) που συμφωνήθηκαν με την κυβέρνηση Παπαδήμου και προβλέπουν μεταξύ άλλων απολύσεις 15.000 δημόσιων υπαλλήλων έως το τέλος του έτους, στο υπουργείο Εσωτερικών -όπως αποκαλύπτει σήμερα η aftodioikisi.gr, τα... μολύβια έχουν πάρει «φωτιά» για την εφαρμογή των συμφωνημένων.
Έτσι, μεσούσης της προεκλογικής περιόδου (30 Απριλίου), με εσωτερικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης ΟΤΑ, το οποίο υπογράφει ο τμηματάρχης Προσωπικού ΟΤΑ Α. Μεντζέλος και το οποίο δεν έχει αναρτηθεί στο Δι@ύγεια, ζητήθηκε από τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους της χώρας μέχρι τις 10 Μαΐου να αποστείλουν επικαιροποιημένα στοιχεία:
  • του τακτικού προσωπικού (μόνιμου και ΙΔΑΧ) ανά κατηγορία, που υπηρετεί στους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, καθώς και στις επιχειρήσεις αυτών, και
  • του προσωπικού ειδικών θέσεων (γενικοί γραμματείς ιδιαίτεροι γραμματείς, ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί συνεργάτες και δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής).
Γιατί το ζήτησε αυτό το υπουργείο Εσωτερικών; Η αναφορά καθαρή στο εσωτερικό του έγγραφο: «προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν σε διαβουλεύσεις του υπουργείου μας με τους εκπροσώπους της τρόικα». Η ιστοσελίδα απευθύνθηκε στον υπογράφοντα το έγγραφο από την περασμένη Παρασκευή, αλλά μέχρι σήμερα δεν πήρε καμία απάντηση εάν η συγκεκριμένη αναφορά σημαίνει απολύσεις, κλείσιμο δημοτικών υπηρεσιών, όπως, για παράδειγμα, η καθαριότητα, και πέρασμα -κατ' επέκταση- στα χέρια των ιδιωτών. (σ.σ. Μήπως, γιατί κάτι θέλουν να κρύψουν στο υπουργείο Εσωτερικών;).
Αντιδράσεις εργαζομένων
Πάντως, η Ανεξάρτητη Αγωνιστική Παρέμβαση των εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα, που αντέδρασε άμεσα και έντονα, είναι σαφής ως προς τις προθέσεις του υπουργού Τάσου Γιαννίτση. Με ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για απόλυση εργαζομένων που θα γίνουν μέσα από την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών (συγχωνεύσεις-κλείσιμο οργανισμών και φορέων) και υπογραμμίζει με έμφαση:
«Το υπουργείο Εσωτερικών και ο υπουργός κ. Γιαννίτσης αναλαμβάνουν τεράστιες ευθύνες. Στο εκλογικό αποτέλεσμα της 6ης Μαΐου καταγράφηκε η βούληση του ελληνικού λαού ενάντια στην πολιτική των μνημονίων, της τρόικας και της δανειακής σύμβασης. Ο ελληνικός λαός καταψήφισε τα κόμματα πυλώνες της βάρβαρης πολιτικής. Δεν έχουν κανένα πολιτικό και ηθικό δικαίωμα να ζητούν αυτή τη στιγμή στοιχεία τα οποία θα δοθούν στην Τρόικα για να εφαρμοστούν αντιδραστικές πολιτικές όταν δεν έχει σχηματιστεί μέχρι σήμερα κυβέρνηση. Απαιτούμε να παγώσει έστω και τώρα το έγγραφο αυτό. Να μη δοθούν στοιχεία στους τροϊκανούς, να μη γίνουν απολύσεις, να μην κλείσουν και να μην ιδιωτικοποιηθούν υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών».


ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Πάγκαλης
Τηλέφωνο: 213-1364344
FAX: 213-1364383
Αθήνα, 30 Απριλίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 17005
ΠΡΟΣ
1. Περιφέρειες της χώρας
- Γραφεία Περιφερειαρχών
- Δ/νσεις Διοίκησης
2. Δήμους της Χώρας
- Γραφεία Δημάρχων
- Δ/νσεις Διοίκησης
ΘΕΜΑ: Προσωπικό των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού
Στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας μας και για την επικαιροποίηση των στοιχείων προσωπικού των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν σε διαβουλεύσεις του Υπουργείου μας με τους εκπροσώπους της Τρόικα, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε έως την 10η Μαΐου 2012, συμπληρώνοντας τον επισυναπτόμενο σχετικό πίνακα, τον ακριβή αριθμό:
- του τακτικού προσωπικού (μόνιμου και ΙΔΑΧ) ανά κατηγορία, που υπηρετεί στους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, καθώς και στις επιχειρήσεις αυτών
- του προσωπικού Ειδικών Θέσεων (Γενικοί Γραμματείς Ιδιαίτεροι Γραμματείς, Ειδικοί Σύμβουλοι, Ειδική Συνεργάτες, Επιστημονικοί Συνεργάτες και Δικηγόροι με σχέση Έμμισθης Εντολής).
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα και τους φορείς της χωρικής σας αρμοδιότητας, με τον προσφορότερο τρόπο, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail), και αφού συλλέξετε τις απαντήσεις, να μας τις διαβιβάσετε συγκεντρωτικά.
Τα ζητηθέντα στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν, ηλεκτρονικά και μόνο σε μορφή αρχείου excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.pagalis@ypes.gr , ανεξαρτήτως εάν έχει επέλθει μεταβολή σε αυτά από την τελευταία υποβολή τους.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε διευκρίνιση.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α.
ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ Αγίων Αναργύρων - Καματερού καλεί τους δημότες της πόλης μας, σε ανοιχτή συνέλευση την Πέμπτη 17/5/2012 και ώρα 7.30μ.μ. στον "Πευκώνα".
Τα θέματα της συνέλευσης είναι: οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ, ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

ΜΠΡΟΣΤΑ! ΠΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΚΑΜΙΑ ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ!


 Γράφει ο ΑΡΗΣ ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ
Από το http://www.iskra.gr/
Αυτή την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία και δυνατότητα να προχωρήσει μπροστά μαζί με όλη τη ριζοσπαστική Αριστερά και να συμπαρασύρει τις εξελίξεις σε νέους δρόμους ανακοπής του κατήφορου, διεξόδου, πολιτισμικής άνθισης, νέων αξιών, προοδευτικής ανασυγκρότησης και σοσιαλιστικής προοπτικής.
Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν διστάσει και δεν αναδιπλωθεί αλλά προχωρήσει αποφασιστικά και τολμηρά μπροστά, με συνεπείς και πιο προχωρημένες θέσεις και παρεμβάσεις, τότε όχι μόνο θα συμβάλει σε πρωτοφανώς μεγάλα ελπιδοφόρα κινήματα και κοινωνικά ταξικά μέτωπα αλλά και θα υποβοηθήσει μια ισχυρή αριστερή ριζοσπαστική συμπαράταξη και τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.
Για να το πράξει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να υποχωρήσει και να συμβιβαστεί αλλά αντίθετα να ριζοσπαστικοποιήσει ακόμα περισσότερο τις πολιτικές, τις προτάσεις και τις θέσεις του και να καταστήσει πιο λαϊκές και κινηματικές τις παρεμβάσεις του.
Η αναγκαία ευελιξία σε τούτες τις κρίσιμες ώρες δεν πρέπει να μεταφρασθεί ως άτακτη αναδίπλωση και υποχώρηση και φυσικά η προτεινόμενη ριζοσπαστικοποίηση θέσεων και πρακτικών δεν έχει σχέση με συμπεριφορές «γκρουπούσκουλων» αλλά πρώτα απ' όλα με την προσπάθεια να ζωογονηθεί και κινητοποιηθεί με εμπιστοσύνη και ελπίδα η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, η οποία αναζητά κατεύθυνση, ρήξεις με το παρελθόν και ένα πραγματικά καινούργιο αύριο.
Αυτή την κρίσιμη ώρα ενδεχόμενες φωνές που επιχειρούν να «στρογγυλεύσουν» τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να τις καταστήσουν πιο «εύπεπτες» και δήθεν «ρεαλιστικές», θα προσέφεραν τη χείριστη υπηρεσία στον τόπο και το λαό.
Όπως κακή υπηρεσία θα προσέφεραν όσοι ενδεχομένως εκτόξευαν αποσπασματικές προγραμματικές προτάσεις που θα έμοιαζαν περισσότερο με «τρακατρούκες».
Επαναλαμβάνουμε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίσει μια πολιτική αναδίπλωσης, κατευνασμού και καθησύχασης προς κατεστημένα κέντρα θα απογυμνωθεί γρήγορα και θα χάσει σε αξιοπιστία και δυναμική στην κοινωνία.
Ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ οφείλει σε γενικές γραμμές και εν' τάχει, να είναι οι άμεσες εκλογές, η άμεση καταγγελία και ακύρωση του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης, η αποχώρηση εδώ και τώρα της τρόικα από την Ελλάδα, η προώθηση ενός νέου προοδευτικού προγράμματος με στόχο τη διακοπή αποπληρωμής του χρέους και τη στόχο διαγραφή του συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους του, τη ρύθμιση των ιδιωτικών χρεών, την εθνικοποίηση-κοινωνικοποίηση των τραπεζών, την ριζική αναδιανομή πλούτου, την ανασυγκρότηση του δημοσίου για την αξιοκρατική, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του, την εθνικοποίηση των στρατηγικών τομέων της οικονομίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Αυτά είναι αναμενόμενο ότι οδηγούν σε σύγκρουση με τις κυρίαρχες επιλογές σε ευρωζώνη και ΕΕ.
Συνιστά οικτρή αυταπάτη ότι από τη σημερινή ΕΕ, έστω και με την προσθήκη του Ολάντ, μπορεί να αναμένει κανείς ενθάρρυνση προοδευτικών εξελίξεων στην Ελλάδα.
Προοδευτικές εξελίξεις σε μια χώρα της ΕΕ, αντίθετα, θα πυροδοτήσουν το ώριμο «ντόμινο» προοδευτικών ανατροπών στην Ευρώπη.
Μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία βρίσκεται μπροστά στη χώρα και την Αριστερά. Ο ελληνικός λαός μάλλον δείχνει έτοιμος, εφ' όσον ενθαρρυνθεί, να προχωρήσει μπροστά.
Η ιστορική ευκαιρία δεν πρέπει να σπαταληθεί άνευ σοβαρής και αξιόπιστης μάχης.
Η ιστορία για την Αριστερά δεν πρέπει να επαναληφθεί ως φάρσα: από την νικηφόρα Εθνική Αντίσταση στο Κάιρο, το Λίβανο, την Καζέρτα, τη Βάρκιζα και μετά στην αποχή το Μάρτη του 46!
ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΔΡΟΜΟ!

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Ενημέρωση για τις εγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς


Οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου  Αγ. Αναργύρων -Καματερού, δέχονται δικαιολογητικά για την εγγραφή των νηπίων και βρεφών για το Σχολικό έτος 2012-2013  από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου .
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :      
       Α΄ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
  1. Αίτηση – Έντυπο.   Ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώνεται από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του βρέφους ή του νηπίου.
2.      Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης του  παιδιού                 ( δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία )
  1. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού – Εντυπο  (από τον παιδίατρο παρακολούθησης του  ) για την κατάσταση υγείας του παιδιού , τους εμβολιασμούς και την εξέλιξη του.Επίσης πρόσφατο αποτέλεσμα  φυματοαντίδρασης ( Mantoux), καθώς και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία )
  3. Βεβαίωση εργασίας μετά αποδοχών από τον εργοδότη του τελευταίου μήνα προ της αιτήσεως εγγραφής του παιδιού και των δύο γονιών. Στην βεβαίωση  θα αναγράφεται η σχέση εργασίας   και το ωράριο εργασίας.
  4. Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τρέχοντος έτους.
  5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εισοδήματος οικίας Δ.Ο.Υ καθώς και αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού Έτους.
  6. Αδεια παραμονής για αλλοδαπούς.
  7. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθή.
Β΄ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΗΣ  
1.      Αίτηση – Εντυπο. Ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώνεται από του γονείς ή τον κηδεμόνα του βρέφους ή του νηπίου.
2.      Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού – Εντυπο ( από τον παιδίατρο παρακολούθησης του ) για την κατάσταση υγείας του παιδιού , τους εμβολιασμούς και την εξέλιξη του. Επίσης  πρόσφατο αποτέλεσμα   φυματοαντίδρασης (Mantoux) , καθώς και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
3.      Βεβαίωση εργασίας μετά αποδοχών από τον εργοδότη του τελευταίου μήνα προ της αιτήσεως και των δύο γονιών. Στη βεβαίωση  θα αναγράφεται η σχέση εργασίας  και το ωράριο.
4.      Βεβαίωση καταβολής εισφορών τρέχοντος έτους.
5.      Αντίγραφο εκκαθαριστικού εισοδημάτων και αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος από την οικία Δ.Ο.Υ τρέχοντος οικονομικού  Έτους.
6.      Αδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς
7.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθή.
  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 1ον   Δ ΄Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγ. Αναργύρων – οδός Βίλλα Παλαιού Πενταγώνου & Καζατζάκη Τηλ . 2108543637 ( Υπεύθυνη κα. Ρέτσα )
2ον Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καματερού - οδός Καρβούνη 2 & Αλεξάνδρας . Τηλ. 2102312353 ( Υπεύθυνη κα. Μπονίδου )
                                                                      
   

Ακολουθούν τα σχετικά έντυπα που αν θέλετε μπορείτε να τα αντιγράψετε και να τα εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας (επιλογή, αντιγραφή, επικόλληση σε word).
                     
ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ                                 Αρ.Πρωτ……..
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ                                                                  Ημερ/νία…………
           
                ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτηση εγγραφής του παιδιού μου:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΦΥΛΟ ΠΑΙΔΙΟΥ:
ΑΓΟΡΙ                   ΚΟΡΙΤΣΙ            
               
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ            
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
ΠΑΤΕΡΑΣ                                                                             
ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………                              
ΟΝΟΜΑ……………………………….                                                                      ΕΡΓΑΣΙΑ…………………………………….
ΚΑΤΟΙΚΟΣ……………………………                               
ΟΔΟΣ…………………………………..                                                                                          ΠΟΛΗ………………………………………... 
ΣΥΝΟΙΚΙΑ……………………………..                                                                ΤΑΧ.ΚΩΔ……………………………….........
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                                                                                                                ΟΙΚΙΑΣ………………
ΕΡΓΑΣΙΑΣ…………….                                                                                                                 ΚΙΝΗΤΟ………………

ΜΗΤΕΡΑ                                                                             
ΕΠΩΝΥΜΟ……………………………                                 
ΟΝΟΜΑ……………………………….                                              
ΕΡΓΑΣΙΑ………………………………                                 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ……………………………                                
ΟΔΟΣ…………………………………..                                              
ΠΟΛΗ………………………………….                                              
ΣΥΝΟΙΚΙΑ……………………………..                                
ΤΑΧ.ΚΩΔ………………………………                                 
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ                   
ΟΙΚΙΑΣ……..................                                                      
ΕΡΓΑΣΙΑΣ…………….            
ΚΙΝΗΤΟ………………                       
ΘΕΜΑ:
ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΡΕΦΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ Δ.Β.Π.Σ.
     ΒΡΕΦΙΚΟ            
Γ…………….                                                 
Δ…………….       
Ε…………….   
     

ΝΗΠΙΑΚΟ
Α………………..
Β……………….
Γ……………….
Δ……………….
Ε……………….
Ημερομηνία………………………
Ο/Η Αιτ………………………..
                 
                      
                                                                      
                  
         
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
                                   ΔΗΜΟΥ
        ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
        ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΗΠΙΟΥ
Η συμπλήρωση του παρόντος πληροφοριακού εντύπου κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη δυνατή προσαρμογή του νηπίου.
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΦΥΛΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η
ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΠΟΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
ΤΟΚΕΤΟΣ
ΘΗΛΑΣΜΟΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΠΙΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ
ΦΑΓΗΤΟ
ΥΠΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΗΠΙΟΥ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
                                                                                   Ημερομηνία…………………
                                                                                   Υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα
                      
                                                                                    ………………………………
   ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΝΗΠΙΟΥ
Το παρόν έντυπο παρακαλούμε να συμπληρωθεί από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το νήπιο.
ONOM/ΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΦΥΛΟ
ΒΑΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ GGPD
( ΝΑΙ Η ΟΧΙ )
                                      
EMBOΛΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
DTP
DT
SABIN
(Πολυομελίτιδος)
Αιμόφιλου
Ηπατίτιδας Α
Ηπατίτιδας Β
Μantoux
B.C.G
Άλλα εμβόλια
                                                                                  
                                                                                  Ημερομηνία……/……/………
                                                                                               Ο Παιδίατρος
               
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                    ………………………………
                                                                                      (υπογραφή – σφραγίδα )