Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ» ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ


ό το http://www.aftodioikisi.gr/

Αύξηση των εσόδων και μείωση των εξόδων που φτάνει τα 1,3 δις μέχρι το 2015 προβλέπει για την Αυτοδιοίκηση το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που συζητείται και αναμένεται να ψηφισθεί (;) από τη Βουλή। Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου στο σκέλος των δαπανών στόχος είναι να μειωθούν κατά 755 εκατ. ευρώ μέχρι το 2015 με την «επαν-αξιολόγησή» τους, κυρίως σε ότι αφορά τα έξοδα για μισθούς που μόνο για φέτος πρέπει να περικοπούν κατά 219 εκατ. ευρώ, ενώ το 2015 το ύψος των περικοπών πρέπει να φτάσει τα 476 εκατ. ευρώ. Μεγάλη μείωση που αγγίζει τα 829 εκατ. ευρώ προβλέπεται για το 2015 και για το κονδύλι που αφορά τα «Λοιπά έξοδα».

Παράλληλα στο σκέλος των εσόδων η αύξηση που προβλέπεται φτάνει τα 600 εκατ. ευρώ με το μεγάλο μέρος να προέρχεται από τέλη, διόδια και την εκμετάλλευση της περιουσίας (500 εκατ. ευρώ) και τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ από τη προβλεπόμενη φορολογική συμμόρφωση μετά τη θέσπιση φορολογικής ενημερότητας για δημοτικούς φόρους.

Παράλληλα στον εφαρμοστικό νόμο προβλέπεται ότι το ποσό των ΚΑΠ των δήμων και περιφερειών που εγγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ' έτος το ποσό των 5,2 δις. ευρώ

Σχέδιο νόμου «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»

5.2 Τοπική αυτοδιοίκηση

Η αναμόρφωση του κράτους μέσω της ενίσχυσης της αποκέντρωσης, καθώς και η επανίδρυση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα μοντέρνο και αποτελεσματικό κράτος. Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», μεταφέρθηκαν σημαντικές αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση.

Οι στατιστικές του προγράμματος «Καλλικράτης» είναι οι εξής:

 • 1.034 OTA (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) α΄

βαθμού συγχωνεύτηκαν σε μόνο 325 δήμους.

 • 76 νομοί και επαρχίες συγχωνεύτηκαν σε 13 Περιφέρειες με αιρετή διοίκηση. Επιπλέον, οι 13 Περιφέρειες περιορίστηκαν σε 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
 • Τα σχεδόν 6.000 νομικά πρόσωπα των δήμων συγχωνεύθηκαν σε λιγότερα από 1.500.
 • Οι αμειβόμενες θέσεις των αιρετών αξιωματούχων περιορίστηκαν σε 16.657 από 30.795.
 • Τα περίπου 60.000 διοικητικά μέλη των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού περιορίστηκαν σε λιγότερα από 20.000.
 • Ο αριθμός των οργανικών θέσεων στις Περιφέρειες περιορίστηκε σε 30.000. Ταυτόχρονα, ακολουθώντας μια πολιτική εφαρμοσμένη από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού με σύμβαση από τους δήμους και τις νομαρχίες και τις συμβάσεις έργου, σημαντικές εξοικονομήσεις επιτεύχθηκαν, που ήδη ανέρχονται σχεδόν στο 50% των θέσεων, συγκρινόμενες με το 2009. Για το έτος 2011 οι θέσεις αυτές έχουν οριστεί κατ' ανώτατο όριο σε 8.458.

Επιπλέον, το πρόγραμμα «Καλλικράτης» έχει καθορίσει:

 • τον ανεξάρτητο έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων της αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού τους, με την ίδρυση μιας Ανεξάρτητης Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • το λογιστικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών τους,
 • την υποχρέωση να απεικονίζουν τα έσοδα, τις δαπάνες, τα στοιχεία ισοζυγίου, τα στοιχεία καθαρής θέσης, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τους σε μια Κεντρική Βάση Δεδομένων που προσφέρει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και στην ανεξάρτητη Ελληνική Στατιστική Αρχή και να έχουν άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά τους στοιχεία. Για την εξασφάλιση πραγματικά αξιόπιστων προϋπολογισμών, έχει προβλεφθεί και εφαρμόζεται μια διαδικασία υποχρεωτικής επανεξέτασης του προϋπολογισμού στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα έσοδα των 6 πρώτων μηνών είναι χαμηλότερα συγκρινόμενα με αυτά των αρχικών προβλέψεων.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δράσης που υποστηρίζει τους Δήμους και τις Περιφέρειες στοχεύει στον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη, τη συνεχή αξιολόγηση των Δήμων και των Περιφερειών και τη δημιουργία αυτοδιοικούμενων φορέων με μεγαλύτερη διαφάνεια και πόλους δημιουργίας συνθηκών για την ανάπτυξη.

Το βασικό σενάριο

Παρά τον παραπάνω μετασχηματισμό, στο βασικό σενάριο, το ενοποιημένο ισοζύγιο της τοπικής κυβέρνησης αναμένεται να είναι αρνητικό (έλλειμμα) καθ' όλη την περίοδο 2011-2015, εξαιτίας της ίδιας της διαδικασίας αναδιοργάνωσης καθώς και του ύψους των ανεξόφλητων οφειλών (περίπου 900 εκατ. ευρώ) και του χρέους (περίπου 2 δισ. ευρώ) τα οποία είχαν σωρευτεί πριν την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».

Το Πρόγραμμα ΜΠΔΣ

Οι αποδόσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση θα προσαρμοσθούν βάσει της επικαιροποίησης του προγράμματος οικονομικής πολιτικής (ΠΟΠ) με στόχο να έχουν οι ΟΤΑ ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.

Ο δημοσιονομικός στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ΜΠΔΣ ύψους περίπου 1.355 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2012-2015, περιλαμβάνει αυξήσεις στα έσοδα και μειώσεις στα έξοδα:

 • Επαναξιολόγηση δαπανών ΟΤΑ που στοχεύει σε εξοικονόμηση 755 εκατ. ευρώ.
 • Παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων από διόδια, τέλη, δικαιώματα, καθώς και εκμετάλλευση της περιουσίας των ΟΤΑ λόγω οικονομιών κλίμακας στα συστήματα είσπραξης εσόδων με τη συγχώνευση των τοπικών διοικήσεων. Η αύξηση εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2012-2015.
 • Παρεμβάσεις πολιτικής που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων κατά, τουλάχιστον, 100 εκατ. ευρώ έως το 2015 από τη φορολογική συμμόρφωση μετά τη θέσπιση φορολογικής ενημερότητας για δημοτικούς φόρους.

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Από το http://www.aftodioikisi.gr/

Π
αύση πληρωμών προς τους προμηθευτές και τους εργολάβους έχουν στην ουσία κηρύξει δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα, καθώς ενώ οδεύουμε στο β΄ εξάμηνο του 2011 ακόμη δεν έχουν καταβληθεί παρά ελάχιστα κονδύλια από τη ΣΑΤΑ, δηλαδή, χρήματα που κατευθύνονται σε επενδυτικές δαπάνες. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι η σχετική ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας (Ανάπτυξης) και Οικονομικών που προβλέπει κατανομή 600 εκατ. ευρώ για τη ΣΑΤΑ του 2011 υπεγράφη στις 2 Μαίου 2011. Ωστόσο, το ποσό ή μέρος του δεν εκταμιεύθηκε ποτέ καθώς το υπουργείο Οικονομίας που έπρεπε να το καταβάλει δήλωνε αδυναμία!

Το πρόβλημα έχει διογκωθεί, καθώς ούτε το 2010 δόθηκε η τελευταία από τις τέσσερις δόσεις με αποτέλεσμα οι δήμοι να έχουν να πάρουν τέτοιου είδους κονδύλια από την προεκλογική περίοδο, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2010. Αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή να βρίσκονται αντιμέτωποι με τους κάθε είδους προμηθευτές ή εργολάβους στους οποίους όχι μόνο οφείλουν χρήματα από πέρυσι αλλά οι συγκεκριμένοι χρεωστικοί λογαριασμοί συνεχώς φουσκώνουν, καθώς υπάρχουν δαπάνες ανελαστικές.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

Στην περίπτωση που δεν μεταπειστούν οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς να άρουν την απεργία τους
ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ στις 10.00 π.μ.
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
και όσοι/όσες διαθέτουν αυτοκίνητα τα θέτουν στην υπηρεσία μετακίνησης και των υπολοίπων.
Οσο για την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 8.00 μ.μ. ΑΜΑΛΙΑΣ + ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΗ.


Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

5% εισφορά αλληλεγγύης από περιφερειάρχες & δημάρχους

Από το http://www.aftodioikisi.gr/

Κλιμακωτή εισφορά αλληλεγγύης, που κυμαίνεται από 1%-5%, αναλόγως εισοδήματος και... θέσεων ανακοίνωσε πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος.

Θετική εντύπωση προκαλεί η τελευταία κλίμακα, αυτή του 5%, για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, τους αξιωματούχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Διοίκησης, δηλ. τους περιφερειάρχες, τους δημάρχους, τους βουλευτές, τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς.

Κατά τ' άλλα, μέχρι τα 20.000 ευρώ η εισφορά θα είναι 1%, από 20.000-50.000 ευρώ η εισφορά θα ανέβει στο 2%, από 50.000-100.000 ευρώ η εισφορά διαμορφώνεται στο 3%, ενώ στο 4% θα είναι το ποσοστό της εισφοράς για εισοδήματα από 100.000 ευρώ και πάνω.

Στα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου, μεταξύ άλλων προβλέπεται, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις Βενιζέλου:

Αφορολόγητο όριο στα 8.000 ευρώ· από το αφορολόγητο όριο θα εξαιρεθούν οι νέοι κάτω των 30 ετών, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών και τα ΑμεΑ.

Εξίσωση του φόρου τού πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης· αυτό θα ισχυει μόνο για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα στα νοικοκυριά θα εφαρμοστεί η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Ατομικό αφορολόγητο στα ακίνητα· αυτό θα εφαρμοστεί στην αξία των 200.000 ευρώ.

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Τα τεράστια λάθη που συνειδητά κάνετε κ. Δήμαρχε

Απο το http://enotikhporeia.blogspot.com/

Στις 24 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή, συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, να συζητήσει ούτε λίγο ούτε πολύ 72 (ναι καλά διαβάζετε) 72 τακτικά θέματα...
Στο πλαίσιο της υποβάθμισης των σοβαρότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Διοίκηση δια του Προέδρου του Δ.Σ., έχει ως 71ο θέμα τη συζήτηση αναφορικά με το ΙΚΑ Καματερού, μετά από αίτημα της Θεατρικής Σκηνής Εκτός Σχεδίου, που έγινε με αίτηση με αρ. πρ. 16381 στις 17-5-11. και ως 72ο θέμα την συζήτηση αναφορικά με τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας, μετά από αιτήματα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καματερού και της Πρωτοβουλίας Γονέων των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας.
Φαίνεται πως η Διοίκηση με τη μέθοδο της "έμμεσης φίμωσης" και της αναμενόμενης απ' αυτήν (λόγω ωραρίου) απουσίας των ενδιαφερόμενων φορέων, απαξιωτικά κλείνει την ημερήσια διάταξη
με δύο φλέγοντα για το Δήμο μας ζητήματα.
Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την ενέργεια και την καταγγέλλουμε στους συνδημότες μας, καλώντας τους παράλληλα να πλαισιώσουν μέχρι τέλους το Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής.
Η Διοίκηση θα πρέπει να καταλάβει, ότι τόσο σοβαρά θέματα όπως αυτά που προσπαθεί η ίδια να υποβαθμίσει, συζητούνται στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι στο τέλος.
Κατανοούμε τους φόβους της Διοίκησης από την αναμενόμενη μαχητική και διεκδικητική παρουσία των συνδημοτών μας, δεν καταλαβαίνουμε όμως τη μέθοδο που επέλεξε για την αντιπαράθεσή της με τους δικαίως αγανακτισμένους συμπολίτες μας.
Βλέπετε κ. Σαράντη τα ψέματα περί επιστροφής του ΙΚΑ στο Καματερό και οι προεκλογικές κορώνες και υποσχέσεις για διεκδικήσεις και παροχές προς τους δημότες, έχουν κοντά ποδάρια.
Ξέρουμε ότι η πολιτική σας συμπλέει με την πολιτική της κυβέρνησης, ταυτίζεται με το ξεπούλημα δια του μνημονίου, συμπορεύεται με τη μεγάλη ιδέα του "Καλλικράτη" και της μεταρρύθμισης, που μόνο κακό θα προκαλέσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Εμείς διαφωνούμε πολιτικά μαζί σας και το δηλώνουμε.
Είναι ζήτημα ουσίας και αξιοπρέπειας όμως, να ιεραρχούμε τα προβλήματα της πόλης, να βάζουμε μια σειρά στις συζητήσεις και στις προτάσεις μας και ας διαφωνούμε.
Αυτός είναι και ο θεσμός της δημοκρατίας.
Τα τεράστια λάθη που συνειδητά κάνετε κ. Δήμαρχε, είναι η απαξίωση της διαφορετικής πολιτικής άποψης, είναι το κρύψιμο του προβλήματος κάτω από το χαλί, είναι η λαθεμένη πολιτική που κατά τη γνώμη μας ασκείτε εις βάρος της τοπικής μας κοινωνίας.
Αυτά είναι επικίνδυνα παιγνίδια όσο οι πλατείες γεμίζουν αγανακτισμένους πολίτες, όσο τα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, όσο η ανεργία αυξάνεται και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια καταρρακώνεται μέρα με τη μέρα.
Λίγη περισυλλογή και αυτοκριτική καλό θα κάνει σε τούτες τις δίσεκτες μέρες του τόπου.

Για την
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Χριστόφορος Δανάκος

Ένας χρόνος εφεδρείας και μετά... απόλυση

Από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Απόλυση, ύστερα από 12 μήνες μισθωτής εφεδρείας, στη διάρκεια του οποίου θα λαμβάνουν το 60% του βασικού μισθού, προβλέπει για το πλεονάζον προσωπικό των δημόσιων επιχειρήσεων και φορέων το νέο επικαιροποιημένο μνημόνιο που πρόκειται να υπογράψει η κυβέρνηση με την τρόικα.

Την απόλυση θα αποφύγουν μόνο όσοι μεταταγούν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα περάσουν την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ. Σημειώνεται, πάντως, ότι η μετάταξη θα σημαίνει αυτόματα και προσαρμογή του μισθού στα δεδομένα της καινούριας θέσης.

«Ψαλίδι» μπαίνει στις κοινωνικές παροχές και τις συντάξεις, ενώ ενισχύεται η ευελιξία στην αγορά εργασίας και εισάγονται συμβάσεις για νέους με αμοιβή χαμηλότερη του κατώτατου μισθού.

Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Κατασκηνώσεων για τα Παιδιά

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων -Καματερού συμμετέχει στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων που υλοποιείται στην θαλάσσια περιοχή του Άγιου Ανδρέα Αττικής. Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, κατοίκων Αγίων Αναργύρων -Καματερού.
Η συμμετοχή των παιδιών στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι οι ακόλουθες :
Α΄ Αποστολή: από 11/7/11 έως 22/7/11 , παιδιά 20
Β΄ Αποστολή : από 25/7/11 έως 5/8/11, παιδιά 40
Γ΄ Αποστολή : από 8/8/11 έως 19/8/11, παιδιά 35
Δ΄ Αποστολή : από 22/8/11 έως 1/9/11, παιδιά 35
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :
1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Μια μικρή φωτογραφία του παιδιού.
3. Ιατρική βεβαίωση υπογεγραμμένη από παιδίατρο, που θα αναγράφει ότι το παιδί είναι κλινικά υγιές, του έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι εμβολιασμοί, δεν πάσχει από δερματολογικό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα, και τέλος ότι μπορεί να συμμετέχει στις αθλητικές δραστηριότητες της κατασκήνωσης.
4. Σε περίπτωση που πρόκειται για παιδί αλλοδαπής οικογένειας χρειάζεται φωτοτυπία άδειας εργασίας, άδεια παραμονής ή διαβατήριο γονέα.
5. Σε περίπτωση που πρόκειται για παιδί αλλοδαπής οικογένειας, και έχει γεννηθεί στην Ελλάδα χρειάζεται ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
6. Σε περίπτωση που πρόκειται για παιδί ομογενούς οικογένειας και δεν υπάρχει πιστοποιητικό γέννησης, χρειάζεται φωτοτυπία κάρτα ομογενούς στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης του παιδιού.
7. Σε περίπτωση που πρόκειται για παιδί διαζευγμένων γονέων, τότε χρειάζεται φωτοτυπία της επιμέλειας ή γονικής μέριμνας.
8. Λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ,ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ )βάσει του οποίου προκύπτει ο τόπος διαμονής.
Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Χίου και Καλύμνου στην Ανάκασα από τη Δευτέρα 20 /6/11 και ώρα 09.00 – 14.30. Υπεύθυνος Παιδικών Κατασκηνώσεων :Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης κος Σωτήριος Καμαρινόπουλος. Πληροφορίες : Χριστοπούλου Ευαγγελία.
Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.

ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ ΜΠΑΚΑΛΟΤΕΦΤΕΡΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Aπό το http://dimotis-agan.blogspot.com/

"
Με τη μορφή του επείγοντος, έφερε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο "ετσιθελικά" εκτός ημερήσιας διάταξης το νέο χαράτσωμα των συνδημοτών μας."

Είναι ... κατάκτηση σήμερα, να αποφασίζουν για σένα, χωρίς εσένα.
.

Αυτή την κατάκτηση υπερασπίζεται και η Διοίκηση του Δήμου μας, πιστή στις αρχές της κυβερνητικής πολιτικής, των επιταγών του μνημονίου και των εντολών της τρόικας.......Έτσι, αγνοώντας τη λαϊκή βούληση και μη θέλοντας να δει κατάματα την πραγματικότητα για την οικονομική δυσπραγία, την ανεργία και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία μας, έρχεται να επιβάλλει τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Με τη μορφή του επείγοντος, έφερε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο "ετσιθελικά" εκτός ημερήσιας διάταξης το νέο χαράτσωμα των συνδημοτών μας.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι στους 7 συνολικά βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, φιλοξενούνται περίπου 650 παιδάκια, που θα αποφέρουν ...έσοδα στο ταμείο του Δήμου περίπου 235.000 ευρώ για τη χρονιά που έρχεται.

Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει και ακόμα πιο αδιανόητη είναι η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει η διοίκηση.
Την πολιτική της ανταποδοτικότητας, στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης όλων των κοινωνικών αγαθών.

Μετά τη ληστρική αύξηση των δημοτικών τελών, ιδιαίτερα στη δημοτική κοινότητα Καματερού, που θα αποφέρει στο ταμείο του Δήμου πάνω από 450.000 ευρώ, η διοίκηση προσθέτει τα τροφεία που θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό των συμπολιτών μας.
Αν συνυπολογίσουμε τις αυξήσεις για την κατάληψη πεζοδρομίων, στάσιμου εμπορίου,συμμετοχή και επιβάρυνση του δημότη για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος λειτουργώντας σαν ανώνυμη κερδοσκοπική εταιρεία, θα εισπράξει επιπλέον για το 2011 περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από έμμεσους φόρους εις βάρος των συμπολιτών μας.

Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα και ο κατήφορος της διοίκησης, που καταρρακώνει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετατρέποντας το θεσμικό της ρόλο, από ρόλο προσφοράς και παροχής στο δημότη, σε ρόλο κερδοσκοπικής εταιρείας και φορομπηχτικού μηχανισμού.

Καλούμε όλους τους συνδημότες μας, να αντισταθούν μαζικά στα νέα μέτρα που προωθεί η διοίκηση, που αποδεικνύεται ο καλύτερος εκφραστής της κυβερνητικής φορομπηχτικής πολιτικής.


Κανένας αγώνας δεν έχει πάει χαμένος, εκτός από τον αγώνα που ακόμα δεν δώσαμε.

Γιά την
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Χριστόφορος Δανάκος

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από το http://www.a-po-drasi.gr/

Έχουμε καταγγείλει και άλλη φορά την υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ। Σαράντη και την πλειοψηφία του। Δυστυχώς για τους πολίτες, ο κ. Δήμαρχος ακολουθώντας την καθεστωτική νοοτροπία του πρωθυπουργού του, χρησιμοποιεί το Δ.Σ. σαν συμπλήρωμα της καθημερινότητας του και όχι όπως πρέπει, σαν το ανώτερο όργανο διαχείρισης των δημοτικών θεμάτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.
Με τη μέθοδο του “επείγοντος”, αιφνιδιάζει κάθε φορά τις δημοτικές παρατάξεις και τους συμβούλους της αντιπολίτευσης δείχνοντας ότι γι αυτόν, δεν έχουν ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το λυπηρό είναι ότι στην προσπάθεια του αυτή, συνηγορεί πλήρως και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι η σύγκλιση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και η παροχή στους συμβούλους όλων των διευκολύνσεων προκειμένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.Τελευταίο κρούσμα η σημερινή “έκτακτη” σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επιστρέφοντας σήμερα το μεσημέρι (14.45) στο σπίτι μου βρήκα να με περιμένει πρόσκληση για “έκτακτη” σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15.00 με 4 θέματα υποτίθεται επείγοντα. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι στις 9.32 το πρωί μου είχαν στείλει και email αλλά μόνο με την ημερήσια διάταξη.

Το πρώτο θέμα: Συμμετοχή του Δήμου ως συμπράττων φορέας σε συνεργασία με δικαιούχους φορείς για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής, με ημερομηνία εισήγησης 16/6/2011 δεν εξηγούσε με κανέναν τρόπο τον χαρακτήρα του”επείγοντος”, έφερε την υπογραφή του κ. Δημάρχου και είχε όλα τα χαρακτηριστικά των εισηγήσεων Σαράντη. Εισήγηση στο πόδι, χωρίς πληροφορίες και απαραίτητα στοιχεία, μόνο και μόνο για να δικαιολογεί το ρόλο του αφού έτσι κι αλλιώς η πλειοψηφία θα ψηφίσει.

Το δεύτερο θέμα: Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής υπέρ των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Αγίων Αναργύρων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, είχε σαν αφορμή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής της Ε.Ε.Τ.Α.Α (Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) με ημερομηνία 757/24.5.2011 και φυσικά δεν εξηγούσε το “επείγον”.

Το τρίτο θέμα: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας 2 μηνών στα ΚΕΠ του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, επικαλείται απουσία 3 υπαλλήλων ( με άδεια κύησης, μητρότητας και μακράς ασθένειας) χωρίς όμως να δίνει στοιχεία για την υλοποίηση προηγούμενης απόφασης της πλειοψηφίας για πρόσληψη - παραμονή υπαλλήλων στα ΚΕΠ με το επιχείρημα ότι “γνωρίζουν το αντικείμενο”.

Το τέταρτο θέμα: Πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την τοπική εορτή των πολιούχων Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού από 30/6 έως και 2/7/2011, έχει ημερομηνία 2/6/2011 (επείγον;) και πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι το πιό καλά προετοιμασμένο θέμα, ίσως λόγω της αδυναμίας της Διοίκησης Σαράντη στις γιορτές και τις φιέστες. Να υποθέσουμε ότι το αλμυρό (11.263 ευρώ) κόστος των εκδηλώσεων, είναι από τα πρόσφατα χαράτσια που επέβαλλε ο Δήμος;

Δεν υποτιμάμε κανένα ζήτημα που αφορά τους δημότες και ακριβώς επειδή δεν τα υποτιμάμε, δεν μπορούμε να τα αποφασίζουμε γρήγορα, πρόχειρα και κρυφά από αυτούς.

Έχουμε δηλώσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχουμε απέναντι μας μιά ανίκανη και καθεστωτική Διοίκηση. Όσο εκείνη θα προσπαθεί να υποβαθμίσει το ρόλο μας ως δημοτικής παράταξης, τόσο εμείς θα εντείνουμε τις προσπάθειες μας για να την αποκαλύπτουμε στους Δημότες.

Η θέση μας είναι μαζί τους και απέναντι στα πιστά όργανα της αντιλαϊκής νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στο Δήμο μας.

Παναγιώτης Τερζόγλου
Δημοτικός Σύμβουλος

ΕΠΙΑΣΕ ΠΑΤΟ Ο «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ»


Από το http://www.aftodioikisi.gr/

Σε πλήρη αποτυχία οδεύει ένας από τους πολυδιαφημισμένους θεσμούς του «Καλλικράτη» που είχε στόχο αφενός να δημιουργήσει συναίνεση στα νέα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια (απαιτούνται τα 2/3 των ψήφων για την εκλογή του) και αφετέρου, κυρίως, να επιλύει προβλήματα κακοδιοίκησης στις σχέσεις πολίτη-επιχείρησης με τις υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών। το

Πρόκειται για το «Συμπαραστάτη του δημότη (πολίτη) και της επιχείρησης» που σύμφωνα με τον Ν 3852/2010 «δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου (περιφέρειας), των νομικών του (της) προσώπων και των επιχειρήσεών του (της) και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους».

Μόλις ένας στους εφτά δήμους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η aftodioikisi.gr μέχρι στιγμής, 5,5 μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του «Καλλικράτη» μόλις 4 από τις 13 περιφέρειες (ποσοστό 30,7%) έχουν καταφέρει να εκλέξουν «Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης», ενώ στους δήμους η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη: Από τους 172 «καλλικρατικούς» δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων (αυτό είναι το όριο που θέτει ο Ν 3852/10 για τη λειτουργία του θεσμού) σε μόλις 25 (ποσοστό 14,5% ή σε μόλις έναν στους εφτά) έχει εκλεγεί «Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης».

Το «Βατερλώ του Συμπαραστάτη» οδήγησε το υπουργείο Εσωτερικών πριν σχεδόν μία εβδομάδα να κάνει πιο ελαστική τη διαδικασία της εκλογής του. Υπενθυμίζεται ότι με ρυθμιση στο Ν 3966/11 η προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου 2011 για την εκλογή Συμπαραστάτη παύει να ισχύει και δεν τίθεται νέα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, όπως προβλέπουν έμπειροι αυτοδιοικητικοί, σε πλείστες όσες περιφέρειες και δήμους ο θεσμός δεν θα λειτουργήσει μέχρι τις επόμενες εκλογές τον Ιούνιο του 2014. Για μετά, βλέπουμε....

ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ ΞΑΝΑ

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Eπικαιροποίηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών

Από το http://dimotis-agan.blogspot.com/

Συμπερασματικά, σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας

Μέχρι έκδοσης ΦΕΚ των υπό συγχώνευση ή κατάργηση νομικών προσώπων, παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των Δ.Σ.
Σύμφωνα με την πληροφόρηση των Συμπολιτών μας η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου των Βρεφονηπιακών Σταθμών έχει ως εξής..........

ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πρόεδρος
ΖΑΛΑΚΟΥΔΗ – ΞΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Αντιπρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μέλος
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μέλος
ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Μέλος
ΔΟΣΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ Μέλος
ΚΟΛΥΠΕΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μέλος
Κος ΑΓΓΕΛΗΣ Μέλος (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΟΝΕΩΝ)
ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Μέλος (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
Ευχαριστούμε τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ κύριο Παναγιώτη Τερζόγλου καθώς και τον ανώνυμο συμπολίτη μας για την πληροφόρηση.

-Κύριος Π. Τερζόγλου:
"Με απόφαση της πλειοψηφίας του Δήμου οι βρεφονηπιακοί σταθμοί καταργήθηκαν από νομικό πρόσωπο και πέρασαν στο Δήμο. Εκκρεμεί (από όσα γνωρίζω) να αποφασιστεί η υπηρεσιακή δομή που θα έχουν. Άρα σήμερα δεν υφίσταται κανένα Διοικητικό Συμβούλιο. Συμβαίνει κάτι άλλο;"


-Ανώνυμος :

"Αγαπητοί κύριοι,
Σας βρίσκω εξαιρετικά ανημέρωτους, αφού ο κος Καρακώστας Δήμος έχει παραιτηθεί από Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου και έχει αντικατασταθεί από τον κο Προβατόπουλο Κώστα, σύμφωνα με απόλυτα σύννομη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Αγίων Αναργύρων, σε συνεδρίαση της 27/12/2010. Επιπλέον ο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), ορίζει σαφώς και κατηγορηματικώς ότι παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των Δ.Σ. των υπό συγχώνευση ή κατάργηση νομικών προσώπων, μέχρι την δημοσίευση των αντίστοιχων ΦΕΚ.
Επιπλέον ο εκπρόσωπος γονέων στο Δ.Σ. που δημοσιεύεται (ο κος ΚΟΤΣΑΔΑΜ) έχει αντικατασταθεί από τον κο Αγγελή. Τις αντίστοιχες αποφάσεις μπορείτε να τις ζητήσετε από την διαχείριση του Νομικού Προσώπου. Όσον αφορά, την νομιμότητα του Δ.Σ. σας λέω απλώς ότι αλλοίμονο αν 6 μήνες μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη δεν υπήρχε Δ.Σ., αφού τόσο η Περιφέρεια όσο και το Εθνικό Τυπογραφείο, αργούν χαρακτηριστικά στην διεκπεραίωση των αντίστοιχων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά για την αποκατάσταση των πραγμάτων, γιατί καλά είναι να θέτουμε ζητήματα, αλλά να τα τεκμηριώνουμε κιόλας.
Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. είναι η κα Γαλάνη Ευγενία.

Με τιμή
ένας φίλος που πάντα παρακολουθεί το blog με ενδιαφέρον. Επίσης συμπληρωματικά, θα στεναχωρηθώ πολύ αν δεν δημοσιευτούν τα προηγούμενα. "

Απάντηση στον αγαπητό φίλο που έκανε το παραπάνω σχόλιο
,

Καταρχάς σας ευχαριστούμε για την πληροφόρηση. Αντιλαμβάνεστε προφανώς ότι, ανενημέρωτο είναι το site του Δήμου μας που μας πληροφορεί με εσφαλμένα ή ελλειπή στοιχεία.

Το blog αποτελεί ελεύθερο βήμα και η καταχώρηση σχολίων είναι χωρίς λογοκρισία όπως διαπιστώσατε.

Δεν πρόκειται να στεναχωρήσουμε κανέναν και είναι καθήκον μας η δημοσιοποίηση των απόψεων που κατατίθενται στο blog.

Μέσω του διαδικτύου μας δίνεται η δυνατότητα να συμβάλουμε όλοι μας, και ο καθένας χωριστά με τις γνώσεις που έχει, για το καλύτερο της τοπικής μας κοινωνίας και των Συμπολιτών μας, ελέγχοντας τις πράξεις της Διοίκησης και συνδιαμορφώνοντας ένα καλύτερο μέλλον.

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ


Από το http://www.aftodioikisi.gr/

Απολύσεις και μειώσεις αποδοχών φέρνει το μεσοπρόθεσμο σχέδιο στο οποία συμφώνησαν κυβέρνηση και τρόικα. Αν και ακόμη δεν έχουν εξειδικευθεί τα μέτρα τα οποία θα ψηφισθούν από τη Βουλή πιθανότατα στις 22-23 Ιουνίου, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η φράση «Η στρατηγική αυτή συμπεριλαμβάνει τη σημαντική μείωση της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, την αναδιάρθρωση ή το κλείσιμο δημοσίων φορέων και τον εξορθολογισμό των επιδομάτων» που αναφέρεται στην ανακοίνωση της τρόικας σημαίνει τα εξής:

- Μείωση κατά 150.000 των υπαλλήλων στο δημόσιο έως το 2015 μέσω:

α) Αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων

β) Μείωση της αναλογίας προσλήψεων αποχωρήσεων από 1 προς 5 σε 1 προς 10

γ) Μείωση κατά 50% των συμβασιούχων, δηλαδή από 50.000 σε 25.000

δ) Καθιέρωσης του θεσμού της μισθωτής εφεδρείας, ο οποίος προβλέπει αποχώρηση από την εργασία κυρίως όσων υπαλλήλων αορίστου χρόνου του ευρύτερου δημόσιου τομέα χρειάζονται 3-5 χρόνια προκειμένου να βγουν στη σύνταξη. Το κράτος αναλαμβάνει να τους αμείβει με το 50% των αποδοχών τους και να καταβάλλει τις εργοδοτικές εισφορές και αυτοί θα βρίσκονται στη διάθεση της υπηρεσίας όποτε τους καλέσει. Παράλληλα όταν συνταξιοδοτηθούν θα λαμβάνουν κανονικά τη σύνταξή τους και το εφάπαξ που τους αναλογεί.

ε) Απολύσεις υπαλλήλων αορίστου χρόνου του ευρύτερου δημόσιου τομέα από επιχειρήσεις που κλείνουν ή συγχωνεύονται, αφού προηγηθεί σχετική αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ

- Μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων μέσω:

α) Αύξησης της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ των ανέργων από 1 σε 3%

β) Περικοπή κατά 50% του κινήτρου απόδοσης που κυμαίνεται από 57 ως

100 ευρώ τον μήνα και πλέον περιορίζεται στα 28 ως 50 ευρώ τον μήνα.

γ) Μείωση του λεγόμενου οικογενειακού επιδόματος (γάμου -10%- και

τέκνων -5% έκαστο

δ) Θεσμοθέτηση του Ενιαίου Μισθολογίου που αναμένεται να επιφέρει

μειώσεις σε μισθούς που βρίσκονται άνω του μέσου όρου των αποδοχών

στο Δημόσιο, δηλαδή, περίπου 1300 € καθαρά

ε) Αναστολής της μισθολογικής ωρίμανσης, καθώς οι αλλαγές κλιμακίων θα

γίνονται πλέον κάθε 5 και όχι 2 χρόνια και μετά από αξιολόγηση

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr οι σκέψεις που υπάρχουν είναι όλα αυτά τα μέτρα μείωσης μισθών να ενταχθούν στο Ενιαίο Μισθολόγιο, ώστε για τους δημοσίους υπαλλήλους με χαμηλά εισοδήματα να εξισορροπήσουν απλώς τις μικρές αυξήσεις που αναμένεται να τους δοθούν, άρα να μην έχουν απώλειες στα εισοδήματα τους. Για παράδειγμα η εισφορά για τους ανέργους θα μπορούσε να ήταν ισόποση με την αύξηση που αναμένεται να δοθεί σε όσους υπαλλήλους έχουν εισοδήματα κάτω των 1300 ευρώ και έτσι η μείωση γι' αυτούς να είναι μηδενική. Αντιθέτως για όσους έχουν υψηλές αποδοχές άνω των 2000 ευρώ οι μειώσεις αναμένεται να είναι μεγάλες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη λαϊκή συνέλευση στην κεντρική πλατεία των Αγ. Αναργύρων.
Ανταλλάχθηκαν απόψεις, συγκεντρώθηκαν προτάσεις
και καταλήχθηκε να γίνει συνάντηση όσων επιθυμούν σημερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/6 στις 7.30 μ.μ. για οργανωτικά θέματα
ενώ ορίστηκε νέα συνέλευση για το ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3 στις 7.30 μ.μ.
Ολες οι συναντήσεις θα γίνουν στην κεντρική πλατεία των Αγ. Αναργύρων.
Να σημειωθεί ότι ανάλογες συνελεύσεις έγιναν τις τελευταίες ημέρες και σε άλλες γειτονιές της Αθήνας.

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΕΙΡΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΑΣ


ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΤΙΣ 7.30 μ.μ
.

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Αγιαναργυριώτη, Αγιαναργυριώτισσα


Είμαστε εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νεολαίοι, που θέλουμε να

παλέψουμε και να αγωνιστούμε για τις ζωές μας και το μέλλον μας.
Από τις 25 Μαΐου, χιλιάδες πολίτες έχουμε κατακλύσει τις πλατείες όλης της
χώρας, μετατρέποντάς τες σε κέντρα αντίστασης και αμεσοδημοκρατικής
λειτουργίας, διεκδικώντας να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας.
Όσο κι αν έχουμε διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, μας ενώνει η αγανάκτηση
για όσα συμβαίνουν και ο πόθος για δικαιοσύνη, ισότητα, αξιοπρέπεια.
Μας ενώνει ο κοινός αγώνας για να φύγουν και να μην επιστρέψουν με άλλο
προσωπείο, μνημόνια και ΔΝΤ, κυβέρνηση, τρόικα, τράπεζες και όσοι μας
εκμεταλλεύονται, στέλνοντας το μήνυμά «δεν χρωστάμε, δεν πουλάμε, δεν
πληρώνουμε».
Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Συνέλευσης της πλατείας Συντάγματος,
συναντιόμαστε όλοι/όλες στην 1η λαϊκή συνέλευση, την Πέμπτη 9/6/2011, στις
19:30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία των Αγίων Αναργύρων.
Για να προσθέσουμε άλλη μία πλατεία αντίστασης στις τόσες άλλες που ήδη
αντιστέκονται
Αγιαναργυριώτες/τισσες της Πλατείας Συντάγματος

Περί αλητείας, τραμπουκισμών και υποκόσμου το ανάγνωσμα

Από το
http://kro-potkin.blogspot.com/

Στην διπλανή φωτογραφία απεικονίζεται εύγλωττα το λημέρι των αλητών τραμπούκων, τους οποίους, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες του δημάρχου μας και του δημοτικού συμβούλου κ. Νίκου Μαξούρα, η αστυνομία κατόρθωσε τα εκδιώξει από τη συνοικία Μυκονιάτικα.

Αυτό πληροφορούμαστε από το blog του υιού του κ. Μαξούρα (από το οποίο και οι φωτογραφίες).
Προφανώς, για τους Πασόκους του δήμου μας, το γεγονός να επρόκειτο για εξαθλιωμένους μετανάστες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και που υποχρεώθηκαν να καταλύσουν στο κτίριο που οι "ελληνάρες" μετέτρεψαν σε χωματερή σκουπιδιών δεν υφίσταται.
Στις μέρες απίστευτης οικονομικής κρίσης, βάναυσης καταστολής κάθε αξιοπρέπειας από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τους ξένους πάτρωνές της, οι πασόκοι του δήμου μας βλέπουν γύρω τους "αλήτες", "τραμπούκους" και "υπόκοσμο".
Απέναντι στην πρωτόγνωρη επίθεση που δέχονται τα λαϊκά στρώματα από τη ληστρική κυβερνητική φιλελεύθερη πολιτική, οι πασόκοι του δήμου μας αντιτάσσουν παραπληροφόρηση και προσπαθούν να καλλιεργήσουν ξενοφοβικά σύνδρομα.
Ο λαός όμως δεν τρώει κουτόχορτο αγαπητοί πασόκοι. Το ξέρετε καλά, όπως το ξέρουν και όλοι όσοι σε λίγο θα ψάχνουν μέρος να κρυφτούν. Σε λίγο τελειώνουν και όσες ακόμα αυταπάτες έχουν απομείνει.
Την αλητεία και τον τραμπουκισμό αναζητείστε τους στα άθλια ψέμματα και στις απάτες που μεταχειριστήκατε για να υφαρπάξετε την ψήφο του λαού. Τον υπόκοσμο αναζητείστε τον σ'αυτούς που σκανδαλωδώς ευνοείτε σε βάρος του λαού.
Και τρέξετε να εξαγνιστείτε σε κολυμπήθρες του Σιλωάμ, τύπου "Γυάλινο". Εκεί που, καθ'υμάς, όλα είναι νόμιμα, ήρεμα και δημοκρατικά.
Οι μέρες σας τελειώνουν. Οι ταράτσες είναι έτοιμες για τα ελικόπτερα.
Σκούπα λέτε ε; Συμφωνούμε απόλυτα...

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ...

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ 2ο φύλλο της τοπικής εφημερίδας ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ με αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Αναλυτικά μπορείτε να κάνετε κλικ στο https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true& για να διαβάσετε όλη την εφημερίδα.

ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ
την αγανάκτηση μας σε οργή, να κάνουμε το φόβο μας, φόβο τους. Να αντισταθούμε στη νέα επίθεση που δεχόμαστε και η οποία επιχειρείται μέσω εκβιασμών και ιδεολογικής τρομοκρατίας. Δημιουργώντας κλίμα «συναίνεσης» και «εθνικής συνεννόησης» θέλουν να περάσουν ανώδυνα γι' αυτούς, την κοινωνική καταστροφή. Όλος ο αστικός πολιτικός θίασος επί σκηνής!
Ο αέρας κι η γη αυτής της χώρας παραδίδεται στο κεφάλαιο έναντι πινακίου «φακής», ξεπουλιέται ο δημόσιος τομέας, κλείνουν οργανισμοί, ετοιμάζεται μισθολόγιο - φτωχολόγιο, ξεθεμελιώνεται ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, έρχεται καταιγίδα απολύσεων, καταργούνται συλλογικές συμβάσεις, γενικεύεται η περιστασιακή εργασία, πετσοκόβονται κι άλλο οι συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόματα, πτωχεύουν με λίγα λόγια το λαό.
Η αγανάκτηση και η οργή μας ξεχείλισαν. Πρέπει να γίνουν το φουσκωμένο ποτάμι που θα παρασύρει τους πλιατσικολόγους. Που θα ανατρέψει το σάπιο πολιτικό-επιχειρηματικό κατεστημένο που κυβερνάει τόσα χρόνια.
Να βγουν στο προσκήνιο οι «από κάτω», να δώσουν τη δική τους απάντηση.
Δεν χρωστάμε σε κανέναν, δεν πληρώνουμε κανέναν.
Στις πλατείες, στους δρόμους, με απεργίες, συλλαλητήρια, διαδηλώσεις, καταλήψεις, με κάθε είδους ανυπακοή, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι μετανάστες, τα κινήματα-δεν πληρώνω, γειτονιάς-φοιτητές, μαθητές, όλοι ενωμένοι να δώσουμε τη μάχη για την υπεράσπιση της ζωής μας.
Δεν έχουμε άλλη επιλογή.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΗ

Από το http://ypo-theseis.blogspot.com/

ΘΕΛΟΥΝ
να πάρουν από τους γονείς των βρεφονηπιακών σταθμών 250.000 ευρώ ως «τροφεία»
Μετά την απόλυση δεκάδων εργαζομένων, τις αυξήσεις στα ανταποδο¬τικά τέλη και στο νεκροταφείο, η δημοτική αρχή του Σαράντη, επέβαλε αυξήσεις στα «τροφεία» των βρεφονηπιακών σταθμών κι ετοιμάζει νέες απορρίψεις αιτήσεων.
Εν τω μεταξύ ετοιμάζονται και οι αυξήσεις για τους χρήστες των πολι¬τιστικών και αθλητικών προγραμμάτων. Και έπεται συνέχεια...

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

ΣΤΟΝ "ΑΕΡΑ" ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

Aπό το http://dimotis-agan.blogspot.com/

Για την επιβολή ή μη τροφείων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ενός Δήμου, όπως και στον δικό μας, απαιτείται να γίνει προσδιορισμός του πραγματικού Κόστους λειτουργίας τους.
Το Κόστος αυτό περιλαμβάνει όσα απαιτούνται για να λειτουργήσουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες που απορρέουν από τον σκοπό τους, όπως: Προσωπικό (μισθοδοσία), φως, νερό, τηλέφωνο, θέρμανση, συντήρηση, είδη καθαριότητας, τρόφιμα, εκπαιδευτικό υλικό κλπ κλπ κλπ.
Μετά, υπολογίζουμε τα σταθερά έσοδα που προέρχονται από την κατανομή της κρατικής επιχορήγησης, είτε αυτή είναι ανά σταθμό, είτε συνολικά για τους σταθμούς των δύο Δημοτικών Ενοτήτων (Αγίων Αναργύρων, Καματερού).
Στη περίπτωση που η Επιχορήγηση είναι μικρότερη........... του Κόστους λειτουργίας και δεν το καλύπτει όλο, τότε δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό κενό για το οποίο πρέπει να εξευρεθούν οι πόροι.

Θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα:
Εάν το πραγματικό λειτουργικό κόστος των Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού είναι π.χ. 1.000 € και η Επιχορήγηση είναι 800, τότε υπάρχει χρηματοδοτικό κενό για τα 200 €.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρεθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι που θα καλύψουν τα 200 € ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Σταθμοί.
Η Δημοτική Αρχή, και σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας, έχει τις εξής επιλογές:
1. Να καλύψει τα 200 € από πόρους του Δήμου
2. Να καλύψει ένα μέρος από πόρους του Δήμου και να επιβάλλει στους γονείς να καλύψουν το υπόλοιπο (ως τροφεία).
3. Να επιβάλλει στους γονείς να καλύψουν όλο το ποσό των 200 €.
Ο υπολογισμός του πραγματικού κόστους, η κρατική επιχορήγηση για την κάλυψη του κόστους, το χρηματοδοτικό κενό που δημιουργείται και ο προσδιορισμός των χρηματοδοτικών πηγών που θα καλύψουν το λειτουργικό κόστος, γίνεται μέσω συγκεκριμένης ανάλυσης των χρηματοοικονομικών δεδομένων των Σταθμών (Χρηματοοικονομική Ανάλυση).

Εδώ διαπιστώνεται στην πράξη εάν η Δημοτική Αρχή διακατέχεται από κοινωνική ευαισθησία και την εκφράζει μεταξύ άλλων με την επιβολή ή μη των τροφείων και σε περίπτωση επιβολής, από την τιμολογιακή πολιτική που ασκεί στον καθορισμό τους.

Στον απλό Πολίτη, η μη αιτιολόγηση των τροφείων στο ποσό που καθορίστηκε, δημιουργεί την πεποίθηση ότι ο καθορισμός αυτός έγινε στον «αέρα» και κατά το δοκούν. Αυτή την άποψη έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο η γενική και αόριστη αναφορά στην απόφαση περί «μειωμένης επιχορήγησης» καθώς και ότι: «κρίνεται απαραίτητο να αναμορφωθούν τα τροφεία ώστε να είναι κοινά πλέον για τις δύο Δημοτικές Ενότητες»

Μιας και η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να επιβάλλει τροφεία, ο Πολίτης για να κατανοήσει την όποια αύξηση, θέλει να αποδεικνύεται σε αυτόν με διαφάνεια και όχι αεριτζίδικα, πόσο είναι το έλλειμμα που δημιουργείται από την μείωση της επιχορήγησης το οποίο και καλείται να καλύψει μέσω των νέων αυξημένων τροφείων.