Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

«ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ» ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ


ό το http://www.aftodioikisi.gr/

Αύξηση των εσόδων και μείωση των εξόδων που φτάνει τα 1,3 δις μέχρι το 2015 προβλέπει για την Αυτοδιοίκηση το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που συζητείται και αναμένεται να ψηφισθεί (;) από τη Βουλή। Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου στο σκέλος των δαπανών στόχος είναι να μειωθούν κατά 755 εκατ. ευρώ μέχρι το 2015 με την «επαν-αξιολόγησή» τους, κυρίως σε ότι αφορά τα έξοδα για μισθούς που μόνο για φέτος πρέπει να περικοπούν κατά 219 εκατ. ευρώ, ενώ το 2015 το ύψος των περικοπών πρέπει να φτάσει τα 476 εκατ. ευρώ. Μεγάλη μείωση που αγγίζει τα 829 εκατ. ευρώ προβλέπεται για το 2015 και για το κονδύλι που αφορά τα «Λοιπά έξοδα».

Παράλληλα στο σκέλος των εσόδων η αύξηση που προβλέπεται φτάνει τα 600 εκατ. ευρώ με το μεγάλο μέρος να προέρχεται από τέλη, διόδια και την εκμετάλλευση της περιουσίας (500 εκατ. ευρώ) και τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ από τη προβλεπόμενη φορολογική συμμόρφωση μετά τη θέσπιση φορολογικής ενημερότητας για δημοτικούς φόρους.

Παράλληλα στον εφαρμοστικό νόμο προβλέπεται ότι το ποσό των ΚΑΠ των δήμων και περιφερειών που εγγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει κατ' έτος το ποσό των 5,2 δις. ευρώ

Σχέδιο νόμου «Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»

5.2 Τοπική αυτοδιοίκηση

Η αναμόρφωση του κράτους μέσω της ενίσχυσης της αποκέντρωσης, καθώς και η επανίδρυση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα μοντέρνο και αποτελεσματικό κράτος. Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», μεταφέρθηκαν σημαντικές αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση.

Οι στατιστικές του προγράμματος «Καλλικράτης» είναι οι εξής:

 • 1.034 OTA (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) α΄

βαθμού συγχωνεύτηκαν σε μόνο 325 δήμους.

 • 76 νομοί και επαρχίες συγχωνεύτηκαν σε 13 Περιφέρειες με αιρετή διοίκηση. Επιπλέον, οι 13 Περιφέρειες περιορίστηκαν σε 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
 • Τα σχεδόν 6.000 νομικά πρόσωπα των δήμων συγχωνεύθηκαν σε λιγότερα από 1.500.
 • Οι αμειβόμενες θέσεις των αιρετών αξιωματούχων περιορίστηκαν σε 16.657 από 30.795.
 • Τα περίπου 60.000 διοικητικά μέλη των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού περιορίστηκαν σε λιγότερα από 20.000.
 • Ο αριθμός των οργανικών θέσεων στις Περιφέρειες περιορίστηκε σε 30.000. Ταυτόχρονα, ακολουθώντας μια πολιτική εφαρμοσμένη από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού με σύμβαση από τους δήμους και τις νομαρχίες και τις συμβάσεις έργου, σημαντικές εξοικονομήσεις επιτεύχθηκαν, που ήδη ανέρχονται σχεδόν στο 50% των θέσεων, συγκρινόμενες με το 2009. Για το έτος 2011 οι θέσεις αυτές έχουν οριστεί κατ' ανώτατο όριο σε 8.458.

Επιπλέον, το πρόγραμμα «Καλλικράτης» έχει καθορίσει:

 • τον ανεξάρτητο έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων της αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού τους, με την ίδρυση μιας Ανεξάρτητης Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • το λογιστικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών τους,
 • την υποχρέωση να απεικονίζουν τα έσοδα, τις δαπάνες, τα στοιχεία ισοζυγίου, τα στοιχεία καθαρής θέσης, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τους σε μια Κεντρική Βάση Δεδομένων που προσφέρει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και στην ανεξάρτητη Ελληνική Στατιστική Αρχή και να έχουν άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά τους στοιχεία. Για την εξασφάλιση πραγματικά αξιόπιστων προϋπολογισμών, έχει προβλεφθεί και εφαρμόζεται μια διαδικασία υποχρεωτικής επανεξέτασης του προϋπολογισμού στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα έσοδα των 6 πρώτων μηνών είναι χαμηλότερα συγκρινόμενα με αυτά των αρχικών προβλέψεων.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δράσης που υποστηρίζει τους Δήμους και τις Περιφέρειες στοχεύει στον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη, τη συνεχή αξιολόγηση των Δήμων και των Περιφερειών και τη δημιουργία αυτοδιοικούμενων φορέων με μεγαλύτερη διαφάνεια και πόλους δημιουργίας συνθηκών για την ανάπτυξη.

Το βασικό σενάριο

Παρά τον παραπάνω μετασχηματισμό, στο βασικό σενάριο, το ενοποιημένο ισοζύγιο της τοπικής κυβέρνησης αναμένεται να είναι αρνητικό (έλλειμμα) καθ' όλη την περίοδο 2011-2015, εξαιτίας της ίδιας της διαδικασίας αναδιοργάνωσης καθώς και του ύψους των ανεξόφλητων οφειλών (περίπου 900 εκατ. ευρώ) και του χρέους (περίπου 2 δισ. ευρώ) τα οποία είχαν σωρευτεί πριν την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».

Το Πρόγραμμα ΜΠΔΣ

Οι αποδόσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση θα προσαρμοσθούν βάσει της επικαιροποίησης του προγράμματος οικονομικής πολιτικής (ΠΟΠ) με στόχο να έχουν οι ΟΤΑ ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.

Ο δημοσιονομικός στόχος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ΜΠΔΣ ύψους περίπου 1.355 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2012-2015, περιλαμβάνει αυξήσεις στα έσοδα και μειώσεις στα έξοδα:

 • Επαναξιολόγηση δαπανών ΟΤΑ που στοχεύει σε εξοικονόμηση 755 εκατ. ευρώ.
 • Παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων από διόδια, τέλη, δικαιώματα, καθώς και εκμετάλλευση της περιουσίας των ΟΤΑ λόγω οικονομιών κλίμακας στα συστήματα είσπραξης εσόδων με τη συγχώνευση των τοπικών διοικήσεων. Η αύξηση εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2012-2015.
 • Παρεμβάσεις πολιτικής που στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων κατά, τουλάχιστον, 100 εκατ. ευρώ έως το 2015 από τη φορολογική συμμόρφωση μετά τη θέσπιση φορολογικής ενημερότητας για δημοτικούς φόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: