Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

«Ενεργειακά» τα κτίρια των Ο.Τ.Α. με το ν/σ του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.

Ενεργειακά τα κτίρια των Ο.Τ.Α. με το ν/σ του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και λοιπές διατάξεις. Η Οδηγία 2012/27/ΕΕ έχει σαν στόχο την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου κανόνων, μέτρων και αρχών, ώστε να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. 
Οι πολίτες και οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς καλούνται να συμμετάσχουν με προτάσεις, παρατηρήσεις και απόψεις στη δημόσια διαβούλευση που διενεργείται στον ιστοχώρο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης: http://www.opengov.gr/minenv/?p=6692

Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου 
- Θέσπιση Εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης για τελική κατανάλωση ενέργειας έως 18,4 ktoe έως το 2020 (άρθρο 3).
- Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ανά τριετία (άρθρο 4).
- Εκπόνηση μακροχρόνιας στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του κτιριακού τομέα (άρθρο 5).
- Υποχρέωση ενεργειακής ανακαίνισης του 3% της επιφάνειας των ιδιόκτητων δημοσίων κτιρίων με ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250 τμ. Επίσης, οι Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας απαιτείται να εκπονούν σχεδία δράσης για την ανακαίνιση των κτιρίων τους, να καθιερώνουν συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και εφόσον είναι οικονομικά εφικτό να υλοποιούν τα μέτρα που προτείνονται στα σχέδια δράσης (άρθρο 6).
- Ο δημόσιος τομέας απαιτείται να αγοράζει προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονομική αποδοτικότητα. Τα κτίρια που αγοράζονται ή μισθώνονται από το δημόσιο πρέπει να είναι τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας «Γ» (άρθρο 7).
- Από 1.1.2017 καθιερώνεται καθεστώς επιβολής προς τους διανομείς ενέργειας ή/και εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας για την επίτευξη στόχου εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2020. Ο στόχος αφορά σε ετήσιες νέες εξοικονομήσεις και ισούται με 1,5% των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανομέων ενέργειας είτε όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, του μέσου όρου των ετών 2010, 2011, 2012. Τα καθεστώτα επιβολής μπορούν να συνδυαστούν με εναλλακτικά μέτρα πολιτικής (άρθρο 8).
- Καθιερώνεται σύστημα ενεργειακών ελέγχων από ανεξάρτητους πιστοποιημένους ενεργειακούς ελεγκτές. Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί για τις μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκτός εάν εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 9).
- Προώθηση ατομικών μετρητών και ευφυών συστημάτων μέτρησης της ενέργειας (άρθρο 10).
- Υποχρέωση για παροχή πληροφοριών τιμολόγησης βασιζόμενων στην πραγματική κατανάλωση (άρθρο 11).
- Προωθείται πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης, συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και χρήση θέρμανσης και ψύξης από απορριπτόμενη θερμότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υποχρέωση διενέργειας ανάλυσης κόστους-οφέλους σε περιπτώσεις συγκεκριμένων δράσεων, όπως σχεδιασμός νέων θερμικών εγκαταστάσεων ή ουσιαστικών ανακαινίσεων υφισταμένων (άρθρο 14).
- Προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs)(άρθρο 18).
- Δημιουργία ειδικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης για τη χρηματοδότηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Προσωρινά μέχρι τη σύσταση του Ταμείου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Πράσινο Ταμείο ως ταμείο χρηματοδότησης έργων ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 20).
- Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας.

 http://epoli.gr/energeiaka-ktiria-ypapen-a-80399.html?category_id=95

Δεν υπάρχουν σχόλια: