Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Σας περισσεύουν τα λεφτά των Δημοτών και δεν ξέρετε που να τα διαθέσετε;

http://dimotis-agan.blogspot.com/

Στις 28-07- 2011 ο Δήμαρχος κ. Σαράντης ανέθεσε απ’ ευθείας (τι πρωτότυπο θα μου πείτε), στην εταιρεία Advanced Quality Services Ltd του κ. Μιχαλολιάκου τις εργασίες που αφορούσαν στην Επαναβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας , στην Προετοιμασία Πιστοποίησης της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά ISO 9001:2008 και στην επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, έναντι ποσού 24.600 €.
Με την σύμβαση καθορίζεται ότι......
Για την Ετοιμασία φακέλου για την Επαναβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού θα καταβάλει το ποσό των 3.690 €
Για την Επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου θα καταβάλει το ποσό των 12.300 €
Για την Υποστήριξη στην Προετοιμασία Πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου θα καταβάλει το ποσό 8.610 € (ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩ62-Π15 ΕΔΩ)


Στις 12 Σεπτεμβρίου 2011, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μωραϊτης δια της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, με το υπ΄αριθμ 39227/ΕΥΘΥ1859/12-09-2011 έγγραφο διευκρίνισε στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ότι, οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα που είχαν κριθεί διαχειριστικά επαρκείς και συνενώθηκαν ή συγχωνεύθηκαν σε μεγαλύτερους οργανισμούς διατηρούν τη διαχειριστική τους επάρκεια και μετά την συνένωση και συγχώνευση. Τα μόνα που θα πρέπει να υποβάλλουν είναι μια επιστολή στην οποία να διευκρινίζεται η νέα επωνυμία του φορέα και οι νέες υπερεσιακές μονάδες που εμπλέκονται στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, καθώς και το νέο εγκεκριμένο οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών του νέου φορέα.


Και ενώ ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού είναι ενήμερος από τις 12 Σεπτεμβρίου 2011 ότι δεν απαιτείται υποβολή φακέλου για την επαναβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου, στις 4 Οκτωβρίου 2011 τροποποιεί την σύμβαση απ΄ ευθείας ανάθεσης, ως είχε δικαίωμα άλλωστε βάσει των όρων, όχι όμως για να εξαιρέσει το αντικείμενο της ετοιμασίας φακέλου για την Επαναβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου ποσού 3.690 € αφού εξέλειπαν πλέον οι λόγοι, αλλά... για να επιστρέψει(!) την εγγυητική επιστολή στον ανάδοχο ποσού 2.000 €.
Και εγείρονται τα εξής ερωτήματα:
Αφού κύριε Σαράντη γνωρίζατε ότι δεν απαιτείται επαναβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας, γιατί επιμένετε στην πρόσφατη τροποποίηση της σύμβασης απ΄ ευθείας ανάθεσης, πλην των εγγυητικών επιστολών, να ισχύσουν όλα όσα προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση; (ΑΔΑ: 45Π5Ω62-ΜΟΛ ΕΔΩ)


Γιατί επιμένετε να σας ετοιμάσει η εταιρεία φάκελο για επαναβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας (αξίας 3.690 €!!!) την στιγμή που δεν απαιτείται;
Σας περισσεύουν τα λεφτά των Δημοτών και δεν ξέρετε που να τα διαθέσετε;
Και για τους αναγνώστες του blog, η εργασία αξίας 3.690 € ήτοι: Συλλογή και Ανασκόπηση Στοιχείων Τεκμηρίωσης Αίτησης – Ανασκόπηση Δεδομένων Υφιστάμενης Κατάστασης, Επικαιροποίηση Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας, Ετοιμασία Αίτησης – υποστήριξη στην Προετοιμασία της λοιπής Τεκμηρίωσης, Υποστήριξη στην Υποβολή Αίτησης Επαναβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας, που προβλέπονται στην σύμβαση, δεν είναι τίποτα άλλο παρά επεξεργασία και copy paste του ήδη υπάρχοντος Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας το οποίο υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή.
Α!!! Έχει και μια σοβαρή εργασία.
Θα πρέπει, όπου αναγράφεται στο εγχειρίδιο "Δήμος Αγίων Αναργύρων" να αναγράφεται πλέον "Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού".

Δεν υπάρχουν σχόλια: